شورای مرکزی انتشارات

  • منوچهر طبیبیان، عضو شورا
  • احسان درستکار، رئیس شورا
  • مهسا نجارصادقی، عضو شورا
  • فرزانه ساسان پور، عضو شورا
  • رضا احمدیان، عضو شورا
بستن
مقایسه