اهداف و چشم انداز مجله

مجله شهرسازی ایران، مجله علمی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 83169 و به صورت رسمی توسط انتشارات شهرسازی به صورت دوفصلنامه چاپ می گردد. مقالات تحقیقی و پژوهشی درباره کلیه مسائل شهرسازی در صورتی که در مجله دیگری چاپ نشده باشد در این نشریه بررسی و در صورت تایید چاپ می گردد.

این نشریه قصد دارد با چاپ مقالاتی که با استفاده از جدیدترین اطلاعات علمی دنیا در زمینه شهرسازی انجام گرفته، قدم های موثری در جهت رفع معضلات شهرسازی ایران بردارد.

بستن
مقایسه