اهداف و چشم انداز مجله

شهرسازی ایران مقالاتی را در مورد بسیاری از جنبه های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و مدیریت شهری منتشر می کند. هدف اصلی این مجله تحلیل و ارزیابی توسعه و مدیریت شهری گذشته و حال به عنوان بازتابی از سیاست‌های برنامه‌ریزی مؤثر، ناکارآمد و ناموجود است و ارتقای اجرای سیاست های شهری مناسب در کشور ایران است. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: سازگاری شهری با تغییرات آب و هوایی. اصیل سازی و مسکن؛ بی خانمانی و خدمات رفاهی؛ مدیریت شهری; شهرسازی پاک؛ مشکلات توسعه و برنامه ریزی؛ بازسازی شهری؛ حفاظت از محله و طراحی شهری؛ محیط شهری پویا؛ سیاست شهری; نظریه شهری؛ حاکمیت شهری؛ شهرها و مناطق هوشمند؛ زیر ساخت؛ زیست پذیری و کیفیت زندگی؛ سبز شدن؛ و پیچیدگی های ایجاد شهرهای پایدار.

این نشریه قصد دارد با چاپ مقالاتی که با استفاده از جدیدترین اطلاعات علمی دنیا در زمینه شهرسازی انجام گرفته، قدم های موثری در جهت رفع معضلات شهرسازی ایران بردارد.

بستن
مقایسه