درباره مجله

مجله شهرسازی ایران، مجله علمی – تخصصی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 83169 و به صورت رسمی توسط انتشارات شهرسازی و با همکاری دیگر دانشگاه های داخلی و خارجی به صورت دوفصلنامه چاپ می گردد. مقالات تحقیقی و پژوهشی درباره کلیه مسائل شهرسازی در صورتی که در مجله دیگری چاپ نشده باشد در این نشریه بررسی و در صورت تایید چاپ می گردد. هدف اصلی نشریه دریافت گرید بین المللی و نمایه سازی مقالات در Scopus و ISI می باشد که با توجه به اقدامات صورت گرفته، در آینده نزدیک شاهده تحقق این هدف خواهیم بود.

بستن
مقایسه