راهنمای نویسندگان

نویسندگان برای دریافت راهنما و قالب اختصاصی نگارش مقاله اینجا را کلیک نمایند.

نویسندگان قبل از ارسال مقاله باید فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان را پُر کرده و همراه مقاله ارسال نمایند.

نویسندگان می توانند شیوه ارجاع دهی به روش ای پی ای را از اینجا دریافت نمایند.

بستن
مقایسه