فرآیند پذیرش مقاله

مقالاتی که متناسب با اهداف مجله علمی شهرسازی ایران است پس از مطالعه راهنمای نویسندگان و تنظیم مقاله فقط از طریق سایت الکترونیکی مجله ارسال گردد. مراحل بعدی از طریق سایت انجام خواهد گرفت.

بستن
مقایسه