لیست مقالات آماده انتشار مجله علمی شهرسازی ایران در شماره های آتی

1- فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری و نقش آن در ایجاد روابط اجتماعی فعال (نمونه موردی بازار ومسجد بافت قدیم دزفول)

علی مردانی شلمزاری*

 

List of articles ready for publication in the Iranian Journal of Urbanism in future issues

1- Public spaces of the urban historical context and its role in creating active social relations (case study of the bazaar and mosque of the old texture of Dezful)

Ali Mardani Shalamzari *

 

بستن
مقایسه