هیات تحریریه

مدیر مسئول

 • احسان درستکار
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: e.dorostkar [at] shahrsaziiran.com

سردبیر

 • منوچهر طبیبیان
 • استاد دانشگاه تهران
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: tabibian [at] ut.ac.ir

مدیر داخلی

 • مهسا نجارصادقی
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: m.sadeghi [at] shahrsaziiran.com

اعضا تحریریه داخلی / ملّی (با همکاری دانشگاه های داخلی و انجمن های علمی)

 • منوچهر طبیبیان
 • استاد دانشگاه تهران
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: tabibian [at] ut.ac.ir

 • محسن کلانتری
 • دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری، آمایش
 • ایمیل: [at] ut.ac.ir
 • حمیدرضا پارسی
 • دانشیار دانشگاه تهران
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: hparsi [at] ut.ac.ir
 • محسن شاطریان
 • استاد دانشگاه کاشان
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری
 • ایمیل: shaterian [at] kashanu.ac.ir
 • وکیل حیدری ساربان
 • استاد دانشگاه محقق اردبیلی
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری
 • ایمیل: v_heidari [at] uma.ac.ir
 • رضا احمدیان
 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: reza.ahmadian [at] azu.ac.ir
 • حسین کلانتری خلیل آباد
 • استاد جهاد دانشگاهی
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: h_kalantari2005 [at] yahoo.com
 • فرزانه ساسان پور
 • دانشیار دانشگاه خوارزمی
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری
 • ایمیل: sasanpour [at] khu.ac.ir
 • مرضیه آزاد ارمکی
 • استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • زمینه فعالیت: معماری
 • ایمیل: azadarmaki [at] sru.ac.ir
 • پروین پرتوی
 • استاد دانشگاه هنر
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: p.partovi [at] art.ac.ir

اعضا تحریریه خارجی / بین المللی (با همکاری دانشگاه های معتبر خارجی)

 • اردشیر انجمنی
 • استاد دانشگاه تگزاس، آمریکا
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی شهری
 • علی پارسا
 • استاد دانشگاه بریستول، انگلستان
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری، منطقه ای و روستایی
 • سایمون بل
 • استاد دانشگاه ادینبرو، انگلستان
 • زمینه فعالیت: منظر، منظر شهری
 • متیو بورک
 • استاد دانشگاه گریفتس، استرالیا
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی حمل و نقل
بستن
مقایسه