نقش کارآفرینی برتوسعه گردشگری روستایی(کشاورزی)
محمد اکبر پور* استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
سمیه عظیمی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه رازی

چکیده: یکی از مهمترین راهکارها در جهت توسعه روستایی پایدار، رشد و توسعه کارآفرینی روستایی است. در واقع کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی در بهره گیری از توان محلی به شمار می آید و در برنامه ریزی توسعه روستایی به آن توجه شایانی شده است. روش مورد استفاده به منظور گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می­باشد. کارآفرینی گردشگری کشاورزی در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است وکشورهای مختلف جهان جهت ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی نموده اند. صاحبنظران بر این باورند که کارآفرینی گردشگری کشاورزی میتواند به عنوان راهبردی جدید نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی ایفا نماید. نتیجه نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار مهم می باشد، بنابراین بهبود محیط کارآفرینی در جوامع روستایی و همچنین افزایش دانش و مهارت های کارآفرینانه ی کشاورزان و به ویژه جوانان روستایی می تواند به توسعه ی کارآفرینی گردشگری روستایی و کشاورزی کمک شایانی نماید.


واژگان کلیدی: کارآفرینی، توسعه پایدار، مناطق روستایی، گردشگری کشاورزی


دریافت اصل مقاله (406KB)

The Role of Entrepreneurship in Rural Tourism Development (Agriculture)
Mohammad Akbarpour * Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Somayeh Azimi, Master of Geography and Rural Planning, Razi University

Abstract: One of the most important strategies for sustainable rural development is the growth and development of rural entrepreneurship. In fact, entrepreneurship is the engine of economic development in the use of local power and it has received a lot of attention in rural development planning. The method used to collect material is library and documentary studies. Agricultural tourism entrepreneurship has attracted a lot of attention in recent years, and various countries around the world have made great efforts to promote and promote it. Experts believe that agricultural tourism entrepreneurship can play an important role in sustainable rural development as a new strategy. The role of tourism entrepreneurs is very important for the development of rural and agricultural tourism, so improving the entrepreneurial environment in rural communities and also increasing the knowledge and entrepreneurial skills of farmers and especially rural youth can help develop rural and agricultural tourism


Keywords: Entrepreneurship, Sustainable Development, Rural Areas, Agricultural Tourism.


Download original article (58KB)

بستن
مقایسه