سنجش میزان اثر گذاری فضاهای صنعتی بر کیفیت زندگی محلات محصور در این عملکرد (نمونه موردی محله ویلاشهر در منطقه21 تهران)
علیرضا اژدری مقدم* کارشناس ارشد ،مدیریت و برنامه ریزی شهری،فنی و مهندسی،موسسه آموزش عالی نور طوبی، تهران

چکیده: با ظهور انقلاب صنعتی و رونق پدیده شهرنشینی، بسیاری مردم از مناطق روستایی به مراکز شهرها با هدف به دست آوردن اشتغال و زندگی بهتر برای خود و خانواده مهاجرت کردند. این سبک از مهاجرت تغییر سبک زندگی و افزایش مشکلات اجتماعی در نواحی مختلف شهری را بوجود آورد. نواحی سکونتی مجاور صنایع شهری به دلیل مشکلات موجود در این مناطق چندان مورد توجه قشرهای ممتاز شهری قرار نمی گیرد به همین دلیل امکان تزریق امکانات و سرمایه ها در این مناطق از طرف جامعه شهری وجود ندارد و در این مکان ها اغلب جامعه متوسط و پایین شهری سکنی دارند. محله ویلاشهر که در غربی ترین نقطه شهر، واقع در پهنه غربی منطقه 21 شهری تهران؛ این محله با توجه به شرایط اجتماعی و سکونتی خود که در آن از حمایت و امکانات شهری فاصله دارد و به جامعه آماری و مطالعاتی پژوهش حاضر بسیار نزدیک است مورد مطالعه و پژوهش واقع شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر صنایع بر کیفیت زندگی محلات پیرامون این کاربری ها می باشد که از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری 3759 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 348 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور انجام این پژوهش شاخص های تاثیر صنعت و کیفیت زندگی توسط پرسشنامه از جامعه آماری به پرسش گذاشته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ شاخص های اقتصاد، سلامت، مسکن جز سه شاخص اصلی محله ویلاشهر از لحاظ میزان تاثیرگذاری کیفیت زندگی شهری از اولویت بیشتری نسبت به شاخص های زیرساخت، تفریح و آموزش برخوردارند. همچنین بررسی و تحلیل اطلاعات و داده های آماری نشان می دهد تاثیر صنعت بر کیفیت زندگی در محله ویلاشهر دارای تأثیر منفی و معناداری می باشد.


واژگان کلیدی: صنعت، کیفیت، کیفیت زندگی


دریافت اصل مقاله (918KB)

Assessing the effect of industrial spaces on the quality of life of neighborhoods enclosed in this performance (case study of Villashahr neighborhood in the 21st district of Tehran)
Alireza ajdari moghadam* postgraduate, management & urban planning, engine, noore touba, tehran, iran

Abstract: With the advent of the Industrial Revolution and the rise of the urbanization phenomenon, many people migrated from rural areas to urban centers in order to gain employment and a better life for themselves and their families. Due to the problems in these areas, the urban elite does not pay much attention to them, so it is not possible to inject facilities and capital in these areas by the urban community, and in these places, the middle and lower urban community often live. Villashahr neighborhood, which is located in the westernmost part of the city, located in the western part of Tehran's 21st urban area; this neighborhood is very close due to its social and residential conditions, where it is far from urban support and facilities and is very close to the statistical and study community. Study and research is located. The aim of this study is to analyze the effect of industries on the quality of life of neighborhoods around these uses, which is practical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population was 3759 people, and 348 people were randomly selected using Cochran's formula. In order to conduct this research, the indicators of the impact of industry and quality of life on the questionnaire have been questioned by the statistical community. Data analysis was performed using SPSS software. The results of this study show that the indicators of economy, health, housing are among the three main indicators of Villashahr neighborhood in terms of the impact of urban quality of life have a higher priority than the indicators of infrastructure, entertainment and education. Also, the analysis of statistical information and data shows that the impact of industry on quality of life in Villashahr neighborhood has a negative and significant effect


Keywords: Industry, quality, quality of life


Download original article (254KB)

بستن
مقایسه