تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در محله آب و برق مشهد
حجت حاتمی نژاد* استادیار مدعو گروه معماری و شهرسازی دانشگاه خیام، مشهد، ایران
مهسا ترشیزی، کارشناسی، مهندسی شهرسازی،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران
مینا صمدی، کارشناسی، مهندسی شهرسازی،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

چکیده: روند شهر نشینی در جهان همواره رو به رشد بوده است. افزایش رشد جمعیت در مناطق شهری در آینده همواره با تهدیداتی مواجه بوده است که یکی از عمده ترین آن ها سوانح طبیعی می باشد. در دهه های اخیر، رویکردهای مقابله با سوانح طبیعی مفهوم جدیدی را تحت عنوان تاب آوری شهری مطرح کرده اند. با توجه به اینکه چارچوب های مفهومی متعددی برای تحلیل تاب آوری به وسیله محققان مختلف پیشنهاد شده است با ارزیابی و مقایسه مدل های مفهومی تاب آوری، این پژوهش در پی آن بوده است تا مدل مفهومی قابل استنادی برای تحلیل و اندازه گیری تاب آوری در بعد کالبدی در مقیاس محله ارایه کند. این مقاله کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است همچنین برای جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t-test تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین مولفه های بررسی شده (کاربری اراضی، شبکه دسترسی، مسکن و فرم، شکل، الگو و اندازه) مولفه مسکن بالاتر تر از حد میانگین آزمون (عدد3) قرار دارد و بیشترین تاثیر را در تاب آوری کالبدی محله آب و برق در برابر سوانح طبیعی دارد.


واژگان کلیدی: تاب آوری، سوانح طبیعی، مولفه های کالبدی، محله آب و برق مشهد


دریافت اصل مقاله (2MB)

Analysis of urban resilience in Mashhad Ab-o-Bargh neighborhood
Hojat Hataminejad* Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Khayyam University, Mashhad, Iran
Mahsa Torshizi, Bachelor's degree, Urban Engineering, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Khayyam University, Mashhad, Iran
Mina Samadi, Bachelor's degree, Urban Engineering, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Khayyam University, Mashhad, Iran

Abstract: The trend of urbanization in the world has always been growing. Increasing population growth in urban areas in the future has always faced threats, one of the main of which is natural disasters. In recent decades, approaches to dealing with natural disasters have introduced a new concept called urban resilience. Given that several conceptual frameworks for resilience analysis have been proposed by various researchers by evaluating and comparing resilience conceptual models, this study sought to provide a citation-based conceptual model for resilience analysis and measurement in the physical scale on a neighborhood scale. This article is practical and descriptive-analytical and the method of collecting its information has been library and field. A single-variable t-test has also been used to collect and classify information and analyze data. The results show that among the studied components (land use, access network, housing and form, shape, pattern and size) the housing component is higher than the average of the test (number 3) And it has the greatest impact on the physical resilience of the neighborhood of water and electricity against natural disasters.


Keywords: Resilience, natural disasters, physical components, Mashhad Ab-o-Bargh electricity neighborhood.


Download original article (128KB)

بستن
مقایسه