جستاری بر میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی و شهری
بهنام رضایی مجدی* پژوهشگر، دوره دکتری برنامه ریزی شهری، تهران
آرام جعفری نیا، استادیار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده: در این مقاله سعی شده به بررسي و سنجش سرمايه اجتماعي در دهستان قرق شهرستان گرگان در شمال کشور بپردازد. در چارچوب نظر ي مقاله، سابقه استفاده از سرمايه اجتماعي مربوط به چه زماني است و توسط چه کساني توسعه و تکامل يافته است. در سير تکاملي نظريه سر مايه اجتماعي، در مورد سطوح سرمايه اجتماعي و جايگاه آن بررسی مي شود. بخش بعدی به رابطه سرمايه اجتماعي و اعتماد و مشارکت و انسجام اجتماعی اختصاص دارد. مواد، روش ها و خصوصيات منطقه و ويژگي هاي جغرافيايي و وضعیت موجود دهستان قرق موضوعات بخش هاي بعد را تشكيل مي دهند. نهايتاً در بخش آخر که نتيجة پژوهش مي باشد، به تحليل و تفسير داده ها پرداخته مي شود. اين داده ها از طریق میدانی تهیه شده است و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گيرد. این مقاله با هدف بررسی و سنجش میزان سرمایع اجتماعی در مناطق روستایی تدوین شده است سئوال اصلی و فرضیه تحقیق عبارت است از: آیا میان سرمایه اجتماعی و رضایت ساکنین ناحیه مورد مطالعه ارتباط وجود دارد؟ نتایج این تحقیق به خوبی بیانگر رابطه همبستگی میان شش متغییر ویژگی های: شرکت در کارهای گروهی، اعتقاد به کارهای گروهی، اعتماد به همسایگان، اعتماد به مسئولین در اجرای وظایف، عضویت در شبکه های اجتماعی، تمایل به فعالیت یکپارچه در چارچوب سه مولفه اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی در جامعه آماری مورد مطالعه است.


واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی


دریافت اصل مقاله (434KB)

Research on the amount of social capital in rural and urban areas
Behnam Rezaei Majdi * Researcher, PhD in Urban Planning, Tehran
Aram Jafari Nia, Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University

Abstract: In this article, an attempt has been made to study and measure social capital in Gharg village of Gorgan city in the north of the country. In the context of the article, what is the history of the use of social capital and by whom has it been developed and evolved? In the evolution of social capital theory, the levels of social capital and its status are examined. The next section deals with the relationship between social capital and trust and participation and social cohesion. Materials, methods and characteristics of the region and geographical features and the current situation of Qarq village are the topics of the next sections. Finally, the final section, which is the result of research, analyzes and interprets the data. This data is prepared by field and analyzed using SPSS software. This article has been compiled with the aim of examining and measuring the amount of social capital in rural areas. The main question and hypothesis of the research is: Is there a relationship between social capital and the satisfaction of the residents of the study area? The results of this study clearly show the correlation between the six variables: participation in group work, belief in group work, trust in neighbors, trust in officials in performing tasks, membership in social networks, willingness to work integrated within the three components of trust. , Social participation and cohesion in the statistical community is studied.


Keywordssocial capital, social cohesion, social participation, social trust


Download original article (53KB)

بستن
مقایسه