رهیافتی از منظر نو بر بندر خشک در نظام برنامه ریزی فضایی و منطقه ای
آزاده رجامطلق* دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی
سودابه آیت الهی، عضو هئیت علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده: امروزه همچنان اکثر میزان تردد کالا به وسیله حمل ونقل دریایی در دنیا انجام می گیرد. از سویی دیگر استفاده از کانتینر نیز افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین با توسعه بنادر و قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ حامل کانتینر حجم قابل توجهی از کالا به بنادر سرازیر می شود. این دیدگاه کلی نگر بوده و توسعه راهبردی پایانه های ترکیبی دلالت بر مفهوم جدیدی با عنوان "بندر خشک" دارد که نمونه ای از تعریف آن به شرح زیر است: بندرخشک پایانه ای ترکیبی در پس کرانه است که به بندری ساحلی متصل است. تجهیزات لازم و کـافـی بـرای مواجهه با تردد ناشی از چندین شیوه حمل ونقل اعم از جاده ای، ریلی و هوایی در آن در نظر گرفته شده اند و مشتریان می توانند کالاهای شان را با استفاده از این شیوه های مختلف به آن ارسال کنندو یا از آن تحویل گیرند. یکی از جایگاههای قابل توجه اقتصادی در جنوب کشور، توجه به انبار کالا و مبادلات کالایی و صادرات و واردات کالا می­باشد. ورود به این مقوله و توجه متولیان این امر، وجود جایگاهی در نزدیکی راههای موصلاتی و ریلی و خارج از شلوغی و ترافیک شهر را می­طلبد. لذا در این مقاله تاثیر ایجاد یک سایت انبارداری و مبادلات کالایی که مسیرهای ورودی و خروجی ترکیبی شامل جاده و ریل و راه آهن را داشته باشد و کلیه­­ی خدمات انبارداری و نگهداری کالا و صادرات و حتی خدمات گمرکی را در زیر یک سقف انجام دهد، بررسی شده است.


واژگان کلیدی: لجستیک،کانتینر، حمل و نقل ترکیبی، بندر خشک


دریافت اصل مقاله (780KB)

A new perspective on the dry port in the spatial and regional planning system
Azadeh Ramejtalagh * PhD student in Urban Planning, Islamic Azad University
Soodabeh Ayatollah, Faculty member of the Faculty of Humanities, Islamic Azad University

Abstract: Today, most of the world's goods are still transported by sea. On the other hand, the use of containers has increased significantly. Also, with the development of ports and the ability of large ships carrying containers to sail, a significant volume of goods flows into ports. This is a holistic view, and the strategic development of combined terminals implies a new concept called the "dry port", an example of which is as follows: The dry port is a combined terminal behind the coast that is connected to the coastal port. Sufficient and sufficient equipment has been provided to deal with the traffic caused by several modes of transportation, including road, rail and air, and customers can send their goods to it using these different methods or from it. To receive. One of the significant economic positions in the south of the country is the attention to the warehouse and the exchange of goods and the export and import of goods. Entering this category and attracting the attention of those in charge of this matter requires the existence of a place near the highways and railways and out of the hustle and bustle of the city. Therefore, in this article, the effect of creating a warehousing site and commodity exchanges that have combined entry and exit routes including roads, railways and railways, and all warehousing and storage services for goods and exports, and even customs services under one roof. Has been reviewed.


KeywordsLogistics, Container, Combined Transportation, Dry Port


Download original article (132KB)

بستن
مقایسه