منظر شهری از جنبه های نوا و آوا به صورت شبکه ای
آرامیس جوادمعروف* کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی
رضا قربانی نژاد سیال، استادیار، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده: صدا بخش لاینفک اجتماع شهری می باشد و منظر صوتی یکی از مهمترین عوامل موثر در تجربه مردم از تجربه مکان­ها می­باشد. منظر صوتی درباره ی روابط بین حس شنوایی، انسان، صدای محیط و جامعه می باشد.  در این مقاله سعی بر آن است تا آرا و نظریات اندیشمندان در مورد منظر صوتی با تاکید بر جنبه های مختلف آن ارایه شود و از سویی دیگر با ارایه این چارچوب نظری، تعریف منظر صوتی به عنوان یک رهیافت در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری توسعه یافته و ارزش های منظر شهری از دیدگاه های صرف زیباشناختی مبتنی بر کالبد خارج شده، نیروهای محتوایی را که تداوم بخش زندگی و پویایی فضای شهری هستند در بر گیرد. این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم منظر صوتی، به تبیین نقش آن در کیفیت محیط های شهری پرداخته است و در جهت ارزیابی منظر صوتی دو رویکرد کلامی و احساسی را معرفی می کند.همچنین عوامل موثر در ارزشیابی کیفیت منظر صوتی را بررسی می نماید.


واژگان کلیدی: منظر ، منظر صوتی،صدا، فضای شهری


دریافت اصل مقاله (610KB)

Urban landscape from the aspects of Nova and Ava as a network
Aramis Javad Marouf * Master of Urban Design, Islamic Azad University
Reza Ghorbani Nejad Sial, Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University

Abstract: Sound is an integral part of urban society and sound landscape is one of the most important factors in people's experience of experiencing places. The audio perspective is about the relationship between the sense of hearing, the human being, the voice of the environment and society. In this article, we try to present the views and opinions of thinkers about the audio landscape by emphasizing its various aspects. On the other hand, by presenting this theoretical framework, the definition of the audio landscape as an approach to improving the quality of urban space has been developed. And the values of the urban landscape emerge from the purely aesthetic perspectives based on the body, the content forces that are the continuation of the life and dynamism of the urban space. This article, while addressing the concept of audio landscape, explains its role in the quality of urban environments and introduces two verbal and emotional approaches in order to evaluate audio landscape. It also examines the factors influencing the evaluation of sound landscape quality.


Keywordslandscape, sound landscape, sound, urban space


Download original article (100KB)

بستن
مقایسه