کندوکاوی در فضای عمومی شهری بر اساس نیازهای ملموس و ناملموس
لاله حصاری جبار* دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی
مریم اسکندرصارمی مدرس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده: افراد ناتوان جسمی و حرکتی یا سالمندان حضور خود را تا اندازه‌ای بسیار زیاد وابسته به شرایط مناسب فضای شهری‌ای که می‌خواهند وارد آن شوند می‌دانند. آنچه اهمیت دارد این است که می‌توان در کوچک‌ترین مقیاس به‌طور نمونه در محله‌ای نمونه به طراحی و مناسب‌سازی‌ پارک محله‌ای، کتابخانه ، فرهنگسرا، اماکن ورزشی و مراکز خرید پرداخت تا یاری‌رسان حضور این افراد در محدوده محل زندگی خود باشد. بیشتر این افراد اکنون برای انجام ابتدایی‌ترین کارهای روزمره خود به خصوص در اجتماع با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند. با در نظر داشتن آمار و تعداد این افراد می‌توان حداقل زمینه‌های مناسب‌سازی‌ محیط را برای انجام فعالیت‌های روزمره آنان فراهم کرد تا نگاه‌ها و چشم‌ها به دیدن و حضور آنها عادت کند و آنان نیز لذت حضور در جامعه را زیر آسمان خدا، خودکفا و بدون نیاز به همراه درک کنند.ضرورت و اهميت پرداختن به فضا هاي مناسب براي سالمندان در كشور ما نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است . زيرا درصد بالاي جمعيت جوان امروز گوياي بالا بودن نرخ رشد جمعيت سالمند در سال هاي آتي خواهد بود. لذا توجه ويژه به نيازهاي سالمندان در فضاهاي شهري از جنبه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي (افزايش بازدهي و رونق فضاهاي تجاري و اشتغال) فرهنگي و غيره از اهميت ويژه اي برخوردار است .در این پژوهش سعی بر این است در ابتدا با در نظرگرفتن ویژگی های سالمندان و محدودیت های فیزیکی و جسمی به ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضای باز (پارک لاله تهران با تاکید بر بررسی انجام شده در بیوک پارک ترکیه وپیاده سازی آن روش در ایران با این تفاوت که فصل و جنسیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.)  و مقایسه نحوه استفاده آنان از فضای باز در فصل زمستان پرداخته شود.


واژگان کلیدی: فضای باز عمومی، سالمندان، ضوابط و معیارهای طراحی شهری


دریافت اصل مقاله (470KB)

Exploring the urban public space based on tangible and intangible needs
Laleh Hesari Jabbar * M.Sc. Student of Urban Design, Islamic Azad University
Maryam Eskandar Saremi ,Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University

Abstract: People with physical disabilities or the elderly see their presence as highly dependent on the appropriate conditions of the urban space they want to enter. What is important is that the smallest scale, for example, in a typical neighborhood, can be designed and adapted for a neighborhood park, library, cultural center, sports venue, and shopping malls to help those in their area. Most of these people now have a hard time doing their most basic daily tasks, especially in the community. Given the statistics and the number of these people, it is possible to provide at least the appropriate grounds for the environment to perform their daily activities so that the eyes and eyes get used to seeing and their presence, and they enjoy the pleasure of being in society under God's sky, self-sufficient and without need. Understand together. The need and importance of addressing appropriate spaces for the elderly in our country is also of particular importance. Because the high percentage of the young population today will indicate the high growth rate of the elderly population in the coming years. Therefore, special attention to the needs of the elderly in urban spaces from various social, economic (increasing productivity and prosperity of commercial and employment spaces) cultural aspects, etc. is of special importance. Elderly and physical and physical limitations to assess the needs of the elderly in the open air (Laleh Park in Tehran, emphasizing the study conducted in Buick Park, Turkey and implementing that method in Iran, with the difference that the season and gender are also considered). Compare how they use outdoor space in winter.


KeywordsPublic outdoor space, elderly, urban design criteria


Download original article (102KB)

بستن
مقایسه