بررسی تفسیر و کلیت توسعه پایدار محلات با رویکرد جمعی
علی مرادی شمرانی* دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
فرناز یزدان جاوید، مدرس، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

محلات شهری مخصوصا محلاتی که دچار دست خوش تغییراتی از سوی سازمان های مرتبط با امور شهری می شوند شاهد ایجاد فضاهایی هستیم که از سوی مدیران و طراحان برای ساکنین محله ایجاد می گردد تا در کنار ارتباطات مختلف اهالی محله برای تعاملات اجتماعی بیشتر فرآهم شود.این فضاها که اکثرا در طرح های توسعه محلات برای بافت فرسوده و ناپایدار گنجانده شده از معنای خاصی برخوردار نبوده و در طول زمان با عدم استقبال افراد به فضایی تهی تبدیل می گردد چون به محیط طبیعی در توسعه محلات و طرح های توسعه و توسعه پایدار در محلات آنطور که باید توجه نمی شود.در این مقاله با توجه به جمع آوری مطالب اسنادی و کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی اقدام به ارائه مبانی نظری در چارچوب مورد نظر اقدام شده و با ارائه راهکارهایی اثباتی به نتیجه توجه به معنا در توسعه پایدار محلات با رویکرد انسانی رسیده و آن را در غالب کلی ذکر کرده ایم.


واژگان کلیدی: توسعه محلات ، نماد شهری ، رویکرد انسانی ، توسعه پایدار


دریافت اصل مقاله (241KB)

Investigating the interpretation and generality of sustainable development of neighborhoods with a collective approach
Ali Moradi Shemrani * M.Sc. Student of Urban Planning, Payame Noor University
Farnaz Yazdan Javid, Faculty of Humanities, Payame Noor University

Abstract: Urban neighborhoods, especially those that are undergoing significant changes by urban-related organizations, we see the creation of spaces that are created by managers and designers for the residents of the neighborhood to provide more social interactions for the residents along with various communications. Spaces, which are often included in neighborhood development plans for worn and unstable textures, do not have a special meaning and over time, with the unwelcome nature of people, it becomes an empty space because it becomes a natural environment for neighborhood development and sustainable development projects in neighborhoods. As it should not be considered. In this article, according to the collection of documentary and library materials and descriptive-analytical method, theoretical foundations are presented in the desired framework and by presenting positive solutions to the result of paying attention to meaning in sustainable development of neighborhoods. We have come up with a human approach and mentioned it in a general way.


KeywordsNeighborhood development, urban symbol, human approach, sustainable development


Download original article (97KB)

بستن
مقایسه