بررسی تأثیر فرم جداره‌های خیابانی بر الگوهای رفتاری انسان (نمونه‌ی مورد مطالعه: خیابان ولیعصر(عج) تهران)
هژیر رسول‌پور* دانشجوی دکتری تخصصی معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج، ایران
ایرج اعتصام، استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
ارسلان طهماسبی، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ایران

چکیده: پژوهش حاضر میزان تأثیر فرم‌ جداره‌های خیابانی را بر الگوهای رفتاری انسان در فضاهای فیزیکی شهری مورد ارزیابی قرارد داده است، فرضیه‌ی پژوهش مدعی آن است که با طراحی هدف‌مند و مناسب جداره‌های خیابانی می‌توان رفتار و کُنش بهره‌وران در فضاهای فیزیکی شهری را نیز تا حدودی طراحی و یا کنترل نمود و الگوی رفتاری انسان در خیابان‌های شهری نتیجه‌ی مولفه‌های کیفیت فرم جداره‌های خیابانی است که در طراحی آن خیابان لحاظ شده است. گزاره‌ی نظري حاضر در دو سکانس از خیابان ولی‌عصر(عج) تهران مورد آزمون واقع شده است. در سطح نظری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و در سطح تجربی، پیمایشی است که با بهره‌گیری از روش تحقیق رفتارنگاری و ابزار پرسش‌نامه‌ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بیشترین میزان تأثیرگذاری جداره‌های خیابانی، بر الگوی رفتاری مکث بوده و در مقابل کم‌ترین میزان تأثیرگذاری آن مربوط به الگوی رفتاری گوش سپردن در نمونه‌ی مورد مطالعه هستند. همچنین برخی از فاکتورهای محیطی دارای تأثیری مستقیم بر واکنش‌های انسانی هستند؛ نتایج مربوط به جداره‌های خیابانی در پژوهش حاضر نشان از این دارند محدوده‌ی مورد مطالعه دچار مشکل در مورد جداره‌های جذاب خیابانی هستند و هر چه از جنوبی‌ترین نقطه‌ی خیابان (میدان راه‌آهن) به سمت شمال (میدان ولیعصر(عج)) حرکت می‌کنیم میزان این جداره‌ها افزایش می‌یابد.


واژگان کلیدی: جداره‌های خیابانی، فرم معماری، الگوهای رفتاری، فضاهای شهری


دریافت اصل مقاله (979KB)

The Effect of Street Wall Form on Human Behavior Patterns (Case Study: Valiasr St., Tehran)
Hazhir Rasoulpour* Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
Iraj Etessam, Department of Architecture, Tehran Branch, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran
Arsalan Tahmasebi, Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

Abstract: This study evaluates the effect of street wall form on human behavioral patterns in urban physical spaces. The research hypothesis claims that with purposeful and appropriate design of street walls, the behavior and efficiency of users in urban physical spaces can be designed and designed to some extent. Or control and human behavior patterns in urban streets are the result of the quality components of the form of street walls that are considered in the design of that street. The theoretical statement present in two scenes from Valiasr St. in Tehran has been tested. At the theoretical level, the descriptive-analytical research method and at the experimental level, it is a survey that has been conducted using behavioral research methods and questionnaire tools. The results show that the greatest effect of street walls is on the behavioral pattern of pause, while the lowest effect is related to the behavioral pattern of listening in the study sample. Also, some environmental factors have a direct effect on human reactions; The results of the street walls in the present study show that the study area has problems with attractive street walls, and the further we go from the southernmost point of the street (Rah-e-Ahan Square) to the north (Valiasr Square), this walls will be more.


Keywords: Street walls, Architectural form, Behavioral patterns, Urban spaces


Download original article

بستن
مقایسه