بررسی عوامل موثر در رشد افقی کلان شهرها با تأکید بر پروژه های آماده سازی مطالعه موردی کلان شهر تبریز
علی آذر* استادیار گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
قربان محبوبی، استادیار گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده: یکی از معضلات اساسی که توسعه پایدار شهری به ویژه در کلان شهرها را تحدید می کند، توسعه فیزیکی و خزش شهری یا همان توسعه حاشییه علیه متن می باشد. خزش شهری در کشورهای غربی تحت عنوان اسپرال گراوث شناخته می شود که همان توسعه بی رویه و نامنظم شهرها در طول دوره مدرنیسم است. رشد سریع و بی رویه شهرها در قبل از انقلاب اسلامی در قالب طرحهای جامع شهری و بعد از آن در قالب طرحهای آماده سازی، توسعه و چنگ اندازی شهرها بر روي اراضی اطراف  و حومه ها را موجب گشته است. بررسي ميزان نقش پروژه-هاي آماده سازي اجرا شده در توسعه ي فيزيكي شهر تبريز هدف اصلي تحقيق مي باشد. داده هاي مورد نياز از سازمان وشهرسازي استان آذربايجان شرقي گرفته شده است. مقاله ی حاضر از نظر هدف پژوهش، جزو تحقیقات کاربردی- عملی محسوب می شود و از نظر ماهیت و روش تحقیق جزو تحقیقات توصیفی مي باشد. از نتايج اصلي تحقيق می توان به توسعه ناموزون شهر تبریز به ویژه بر روی گسل فعال شمال تبریز که از شهرک مرزداران و باغ میشه رد می شود اشاره کرد همچنین تأثير مستقيم پروژه هاي آماده سازي در توسعه ي فيزيكي تبريز، نقش  عوامل ارگانی در قالب طرحهای جامع و آماده سازی شهری، از دیگر پارامترهای موثر در خزش شهر تبریز می باشد. يكي از عمده ترين سياست هاي تأثير گذار در رشد شتابان شهر تبريز، طرحهای آماده سازی مي باشند كه اكثراً در محور شرقي شهرطراحي و اجرا شده اند.


واژگان کلیدی: خزش شهری، توسعه ی فیزیکی، پروژه های آماده سازی، رشد درونزای شهری، کلان شهر تبریز


دریافت اصل مقاله (1MB)

Investigating the effective factors in the horizontal growth of metropolises with emphasis on preparation projects Case study of Tabriz metropolis
Ali Azar * Assistant Professor, Department of Urban Planning and Architecture, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
Ghorban Mahboubi, Assistant Professor, Department of Urban Planning and Architecture, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Iran

Abstract: One of the main problems that limit sustainable urban development, especially in metropolitan areas, is physical development and urban creep, or marginal development against the text. Urban creep is known in Western countries as Spiral Growth, which is the irregular and irregular development of cities during the period of modernism. The rapid and uncontrolled growth of cities before the Islamic Revolution in the form of comprehensive urban plans and after that in the form of preparation plans, development and seizure of cities on the surrounding lands and suburbs has caused. The main purpose of this study is to investigate the role of preparation projects implemented in the physical development of Tabriz. The required data has been obtained from the East Azarbaijan Province and Urban Development Organization. The present article is considered as applied-practical research in terms of research purpose and descriptive research in terms of nature and research method. One of the main results of the research is the uneven development of Tabriz city, especially on the active fault north of Tabriz, which passes through Marzdaran and Bagh Misheh towns. Also, the direct effect of preparation projects on the physical development of Tabriz, the role of organic factors in The format of comprehensive plans and urban preparation is another effective parameter in the creep of Tabriz. One of the most effective policies in the rapid growth of Tabriz is the preparation plans that are mostly designed and implemented in the eastern axis of the city.


Keywords: Urban creep, physical development, preparation projects, endogenous urban growth, Tabriz metropolis


Download original article

بستن
مقایسه