بررسی روش های نوین در ساماندهی بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی : شهر لامرد)
مرضیه موغلی* دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
خلیل علی نژاد، دانشجوی دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده:

بافت های فرسوده در پهنۀ های شهری دارای بافت تاریخی و مسئله دار مشتمل بر مجموعه ای از محلات قدیمی، به عنوان چالشی چند بعدی در برابر توسعه شهری در اغلب کشورهای جهان مطرح شده است. این مساله به دلیل گستردگی بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده در بافت و بدنه شهرهای ایران جواز اولویت خود را از سوی سیاست گذاران و مدیران شهری و مجامع علمی و تخصصی کسب کرده و در اولویت مطالعات و پژوهشهای شهری قرار گرفته است.

تجربه نشان داده است در مواردی که بافت های فرسوده نیازمند تمام اقدامات توسعه ای باشد چالش های گوناگون و پیچیده ای در عرصه اجتماعی و اقتصادی ، مدیریتی و اجرایی مطرح می¬شود. این پژوهش شهر لامرد را در راستای شناخت موانع و چالش های توسعه محله ای محله های شهری مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری سرپرستان خانوارهای شهری شهرستان لامرد از طریق روش نمونه گیری تصادفی تعیین شده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از طرح فرادست و نیز طرح  خاص این شهر و منابع موجود و نیز پرسشگری از ساکنان محله کسب شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت و سپس بوسیله مدل  swotتوانها و تهدیدها (محیط بیرونی) ضعف و قوت ها (محیط درونی) محله تعیین شده و در چارچوب دیدگاه ترکیبی تجزیه و تحلیل گردیده است.


واژگان کلیدی: بافت فرسوده ،ساماندهی،  مدیریت شهری،توسعه شهری ، شهر لامرد


دریافت اصل مقاله (1023KB)

Investigation of new methods in organizing worn-out urban tissues (Case study: Lamerd city)
Marzieh Moghli * Associate Professor, Islamic Azad University, Larestan Branch
Khalil Ali Nejad, PhD student in Geography of Urban Planning, Islamic Azad University, Larestan Branch

Abstract: Textures worn out in urban areas with historical context includes a set of old as a multidimensional challenge to urban development in most countries around the world this problem due to the vastness of historical old and worn out textures in the texture and body of Iranian cities. It has been licensed by policymakers and city managers and scientific and professional associations and is a priority for urban studies and research this study examines the city of Lamerd in order to identify the obstacles and challenges of neighborhood development in urban neighborhoods. The statistical population of Lamerd urban households has been determined by random sampling method. The required data and information have been obtained from the above plan, as well as the specific plan of this city and the available resources, as well as the processing of the residents of the neighborhood. The data were analyzed using SPSS software and then the strengths and weaknesses and weaknesses of the neighborhood were determined by the SWOT model of strengths and threats and threats and the combined per.


Keywords: Worn texture, organization, urban management, urban development, Lamerd city


Download original article

بستن
مقایسه