بررسی طراحی ساختمان های همساز در دریافت میزان انرژی تابشی
رضا حق پناه رضایی* کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
حمید ماجدی، استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده: خورشید یكی از دو منبع مهم انرژی است كه باید به آن روی آورد زیرا به فن آوری های پیشرفته و پر هزینه نیاز نداشته و میتواند به عنوان یك منبع مفید و تامین كننده انرژی در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود. تاثیر عناصر اقلیمی بر محیط های مسکونی یکی از موضوعات کاربردی آب و هوا شناسی است. در سال های اخیر به منظور هماهنگ سازی ساختمان ها و محیط های مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن و به دلیل گرانی انرژی در جهان از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده است. در این پژوهش از داده های ساعتی پارامترهای اقلیمی(رطوبت، حداقل دما، حداکثردماو ساعت آفتابی) استفاده شده است. و با استفاده از نرم افزارهای Squre one، Ecotect  تحلیل داده ها انجام شد  و همچنین میزان انرژی دریافتی ساختمان از طریق تابش غیر مستقیم (جذب از طریق دیوار ها و سقف) محاسبه شد که نتایج حاصل از بررسی این محاسبات نشان می دهد که که اوج انرژی در ساعات بین 16 - 11 می باشد این زمانی است که در ساختمان از موادی با  تاخیر حرارتی به طور متوسط تنها 7-6 ساعت استفاده شود. میزان انرژی حاصل از تابش خورشید برای ساختمان (نفوذ از طریق پنجره ها، درهای ورودی و بازشوها) برای هر سه بخش ساختمان نمونه طراحی شده برای تهران محاسبه شد که به طور کلی بررسی نمودارها نشان می دهد که که در ماهای گرم سال بازشو پنجره این بخش نقش بسیار موثری در کاهش انرژی داخلی ساختمان و خنک شدن هوای داخل ساختمان می شود.


واژگان کلیدی: انرژی، تهران، ساختمان، طراحی ، همساز با اقلیم


دریافت اصل مقاله (1MB)

Investigating the design of harmonious buildings in receiving radiant energy
Reza Haghpanah Rezaei * Master of Architecture, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
Hamid Majedi Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

Abstract:The sun is one of the two most important sources of energy that should be addressed because it does not require advanced and expensive technologies and can be used as a useful source of energy in most parts of the world. The impact of climatic elements on residential environments is one of the practical topics of meteorology. In recent years, it has been important to harmonize buildings and residential environments with the prevailing climatic conditions and due to the high cost of energy in the world. In this study, hourly data of climatic parameters (humidity, minimum temperature, maximum temperature and sundial) have been used. Using Squre one software, Ecotect data analysis was performed and also the amount of energy received by the building through indirect radiation (absorption through walls and ceiling) was calculated. The results of the study of these calculations show that the peak Energy is between 16-16 hours. This is the time when materials with thermal delay are used in the building for an average of only 6-7 hours. The amount of energy from solar radiation for the building (penetration through windows, entrance doors and openings) was calculated for all three parts of the sample building designed for Tehran. The section plays a very effective role in reducing the internal energy of the building and cooling the air inside the building.

 


Keywords: Energy, Tehran, building, design, climate compatible


Download original article

بستن
مقایسه