ارزیابی مقایسه ای مدلهای شناسایی ظرفیتهای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان خوزستان)
صادق بهاری بابادی* کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسن احمدی، استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده: پژوهش حاضر درصدد ارزیابی مقایسه ای بین دو مدل توان اکولوژیک و مدل بهینه با رویکرد آمایش سرزمین، جهت شناسایی ظرفیت های اکوتوریسم در استان خوزستان است که با توجه به این نکته که در ارزیابی های اکولوژیکی برای سنجش قابلیتها عمدتا از معیارهای طبیعی استفاده می شود، در این تحقیق تلاش شده با نگاه آمایش سرزمین که دید جامع و کامل تری نسبت به سایر ازریابی ها دارد، با تلفیقی از معیارمهم طبیعی و انسانی جهت شناسایی بهتر این ظرفیتها اقدام نماید، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و در مواردی مراجعه به اسناد و دادهای سازمانی است. از نظر ماهیت کاربردی و روش از نظر هدف توصیفی – تحلیلی است بدین صورت که معیارهای دو مدل با استخراج پرسشنامه دلفی توسط کارشناسان و متخصصین رشته گردآوری شده و پس از بدست آوردن ضریب توافق معیارها بر اساس مدل سلسله مراتبی وزن دهی شده اند. در مراحل بعدی هر کدام از دو مدل با توجه به معیارهای خود در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد سنجش قرار گرفته و سپس هر کدام از این نقشه ها بصورت مجزا در نرم افزار اردس پس از مشخص شدن 300 نقطه برای هرکدام از نقشه ها ارزیابی شده است. نهایتا با توجه به ضریب بدست آمده ضریب 865/0برای مدل بهینه آمایش سرزمین نسبت به نتایج مدل اکولوژیکی که عدد 717/0 را مشخص می کرد این نتیجه را می رساند که مدل بهینه با رویکرد آمایش سرزمین نتایج واقع بینانه تری برای سنجش اکوتوریسم در استان خوزستان ارائه می دهد.


واژگان کلیدی: ارزیابی، اکوتوریسم، مدل اکولوژیکی، مدل آمایش سرزمین


دریافت اصل مقاله (768KB)

Comparative evaluation of ecotourism capacity identification models (Case study: Khuzestan province)
Sadegh Bahari Babadi, Master of Spatial Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran
Hassan Ahmadi, Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran

Abstract: present study seeks to make a comparative assessment between the two models of ecological potential and the optimal model with land management approach to identify ecotourism capacities in Khuzestan province, considering that natural criteria are mainly used in ecological assessments to measure capabilities. In this study, an attempt has been made to look at land management, which has a more comprehensive and complete view of other applications, by combining natural and human criteria to better identify these capacities, the method of collecting library information and in some cases referring to documents and data. It is an organization. In terms of practical nature and method, it is descriptive-analytical in terms of purpose, so that the criteria of the two models were collected by experts and specialists by extracting the Delphi questionnaire and after obtaining the coefficient of agreement, the criteria were weighted based on the hierarchical model. In the next steps, each of the two models was evaluated according to its criteria in the geographic information system environment, and then each of these maps was evaluated separately in Ardes software after 300 points were identified for each of the maps. . Finally, according to the coefficient obtained, the coefficient of 0.865 for the optimal model of land management compared to the results of the ecological model, which determined the number 0.717, leads to the conclusion that the optimal model with land management approach has more realistic results for ecotourism in the province. Khuzestan offers.


Keywords: Evaluation, ecotourism, ecological model, land management model


Download original article

بستن
مقایسه