بررسی ترفندهای طراحی سکونتگاه های مسکونی جهت ارتقا امنیت محیطی
محمد رجبی ثانی* دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکز، تهران
کرامت اله زیاری، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران

چکیده: تا پیش از سال 1980 اکثر اطلاعات ما درباره ی جرم وجنایت از آمارهای رسمی جرم می آمد، که تنها شامل جرم های گزارش شده و ثبت شده توسط پلیس می شد. با این حال، در سال های اخیر بررسی های محلی و ملی جرم و جنایت به خوبی میزان اطلاعات موجود را افزایش داده اند. همراه با یکدیگر، این بررسی ها نشان داده اند که جرم و جنایت بسیار گسترده تر از آن که پیش از این ثبت شده است، بیش از دو برابر حد سرقت؛ پنج برابر اکثر جراحت ها و ده برابر بیش تر از خراب کاری. روش تحقيق پژوهش حاضر تحليلي و اسنادي است که با بهره گرفتن از منابع و دست آوردهای صاحب نظران بروز فعال در طراحی محیطی شهر منجر به کاهش جرائم شهری بر آن بوده که در پی تبیین موضوع روش ها و راه کارهایی را در راستای امر فوق، پیش رو گذارد. بر این اساس، رویکردهای جلوگیری از جرائم از طراحی محیطی درحوزه های منظر، شهر و مسکن مورد توجه برنامه ریزان و صاحبان اندیشه حوزه معماری و شهرسازی قرار دارد. مقاله حاضر نیز به امید بهره از تحقیقات و تجارب موجود در سال های پایانی سده بیستم به عنوان پایلوت های تجربی به رشته تحریر درآمده است.


واژگان کلیدی: طراحی مسکن، راهکار طراحی، امنيت شهری، پیشگیری از جرم


دریافت اصل مقاله (586KB)

Investigating the design tricks of residential settlements to improve environmental security
Mohammad Rajabi Thani * Master Student of Urban Planning, Central Tehran Branch, Tehran
Keramatollah Ziari, Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran

Abstract:Prior to 1980, most of our information about crime came from official crime statistics, which included only crimes reported and recorded by the police. In recent years, however, local and national crime surveys have greatly increased the amount of information available. Together, these studies have shown that crime is much broader than previously recorded, more than twice the theft limit; Five times as many injuries and ten times as many as sabotage. The research method of the present study is analytical and documentary, which by using the sources and achievements of experts, active inclusion in the environmental design of the city has led to a reduction of urban crimes. Leave. Accordingly, approaches to crime prevention from environmental design in the fields of landscape, city and housing are considered by planners and thinkers in the field of architecture and urban planning. The present article has been written as an experimental pilot in the hope of benefiting from the research and experiences of the last years of the twentieth century.


Keywords: Housing design, design solution, urban security, crime prevention


Download original article

بستن
مقایسه