تاثیر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر آثار کامران دیبا (نمونه‌های موردی: پارک شفق، شهر شوشتر و موزه هنرهای معاصر)
زهرا یارمحمودی* دانشجوی دکتری، رشته مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
شقایق سیستانی‌کرم‌پور، دانشجوی دکتری، رشته مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
علیرضا غیورفر، استادیار، رشته مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده: باوجود اینکه معرفت‌شناسی در میان مباحث فلسفی، یکی از اصول اندیشیدن درباره نظام آموزش است؛ تاثیر آن در فرآیند طراحی معماران کمتر دیده شده است. علاوه بر آن امروزه بخش فرآیند، نظریه‌ها و روش‌های طراحی در درس طرح دانشجویان معماری و همین‌طور از نظر معماران به هنگام طراحی، مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل در مقاله حاضر به بررسی معرفت‌شناسی فلسفه اگزیستانسیالیسم در آثار شاخص کامران دیبا که مطالعات وسیعی توسط ایشان در دوران دانشجویی بر روی این فلسفه انجام شده و در آثارشان اصول طراحی رویکرد اگزیستانسیالیسم قابل مشاهده می‌باشد، پرداخته شده است. علاوه بر آن، دیبا یکی از معماران معروف معاصر ایرانی محسوب می‌شود، که آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته‌ است. به همین دلیل بررسی آثار ایشان در فرآیند طراحی معماری، می‌تواند منبع الهام ارزشمندی برای طراحان باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه کامران دیبا در طراحی بیشتر به سمت شناخت‌شناسی است تا هستی‌شناسی. هدف کلان معمار در آثارش، طراحی متناسب با انسان است و اصول رویکرد اگزیستانسیالیسم در پارک شفق بیشتر از دیگر آثارش مورد استفاده قرار گرفته است.


واژگان کلیدی: رویکرد اگزیستانسیالیسم، کامران دیبا، پارک شفق، شهر شوشتر، موزه هنرهای معاصر


دریافت اصل مقاله (536KB)

The Effect of Existentialism Approach on Kamran Diba's Designs (Case Studies: Shafaq Park, Shooshtar City and Museum of Contemporary Art)
Zahra Yarmahmoodi, PhD Student of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
Shaghayegh Sistanikarampour, PhD Student of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
Alireza Ghayoorfar, Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Abstract: Although epistemology is one of the tenets of thinking about the educational system among philosophical discourses, its impact on the design process of architects has been less pronounced. In addition, today the process section, theories and design methods have been taken into consideration in the design course of the architecture students as well as in the design of the architects. Familiarity of architects with a variety of perspectives, theories and design principles can be very helpful in increasing intellectual power and thus achieving creative and innovative designs. Projects resulting from this type of thought process are meaningful, inspiring, and lasting over time. Because in different periods, it takes on a different meaning in accordance with the culture and attitude of the people. This kind of flexibility and diversity freely gives people the right to choose and understand the works in any way they want, which in itself creates a sense of belonging to the users of the design. Because in the created space, they have a sense of security, peace and freedom in deciding to do various activities. This can make the space dynamic and vibrant in different historical periods. For this reason, the present article examines the epistemology of existentialism in the works of Kamran Diba, who have had extensive studies on existentialism and used it in his works. In addition, Diba is one of the most prominent contemporary Iranian architects who has made valuable artifacts. Studying the philosophy of existentialism in Diba's works can be a great source of inspiration for other architects in their designs.


Keywords: Philosophy of Existentialism, Kamran Diba, Shafaq Park, Shooshtar City, Museum of Contemporary Art


Download original article

بستن
مقایسه