خوانش مسابقۀ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به زعم اندیشۀ هِگِل و مفهوم «روح زمان»
علیرضا جزءپیری* گروه معماری، واحد هیدج، دانشگاه آزاد اسلامی، هیدج، ایران

چکیده: موضوع پژوهش بازخوانی مسابقه ایست که برگزاری آن بعنوان یکی از موثرترین جریانات معماری معاصر بعد از انقلاب مطرح بوده است. این بازخوانی براساس یک تئوری تاریخگرا با سوالاتی چون: پایۀ تاریخی اندیشۀ طراحان و داوران همچنین معیار انتخاب فرم در مسابقه؟ چگونگی دسته بندی تفکرات طراحان و داوران در تطبیق این معیارها با تاریخگرائی هِگِل بعنوان یکی از پارادایمهای پژوهش تفسیری- تاریخی و نحوۀ استخراج عوامل مداخله گر غیرمعمارانه در انتخاب رتبۀ برتر؟ آغاز میگردد. فرض براین است که در تمایز رتبۀ اول مسابقه با سایر آثار عواملی غیرمعمارانه دخیل بوده اند. پژوهش پس از پردازش تاریخگرائی هِگِل در سه نوع متمایز همچنین مطالعه در آثار و سوابق داوران، با استناد به دسته بندی تفکرات تاریخی در طراحی فرم در چهار گونۀ متمایز، نتیجه میگیرد که عوامل غیرمعمارانه ای همچون عوامل حکومتی- سیاسی در انتخاب رتبۀ برتر دخیل بوده است. وجود داورانی از جنس حکومت در فرایند انتخاب اثر مهندسین مشاور پیرراز موثر بوده و علی رغم توجه جامعه و معماران به تاریخ در پارادایمی غیرواقعی و غیراسلامی(روح زمان)، موجودیت تاریخگرائی با رنگ و بوی انتزاع، افسانه و تصوف در بدنۀ حکومتی جایگاهی نداشته و طراحانی که با پردازش غیرواقعی تاریخ در طراحی فرم توجه داشته اند، نتوانسته اند هیات داوران را اقناع کنند.


واژگان کلیدی: اندیشه هگل، روح زمان، مسابقۀ کتابخانۀ ملی


دریافت اصل مقاله (1MB)

Reviewing the competition of the National Library of the Islamic Republic of Iran according to Hegel's thought and the concept of "the spirit of time"
Alireza Joze Piry* Ph.D., Assistant Professor, Department of Architecture, Hidaj Branch, Islamic Azad University, Hidaj, Iran

Abstract:The subject of the research is the re-reading of the competition, which has been considered as one of the most effective currents of contemporary architecture after the revolution. It seems that there are some ambiguities regarding the refereeing and the announcement of the results of this competition, and this research has been prepared with the aim of achieving and eliminating these ambiguities. A historical re-reading and citation of what happened more than two decades ago in the history of contemporary Iranian architecture.This re-reading is based on a historical theory with questions such as: the historical basis of the designers 'and judges' ideas, as well as the criteria for choosing the form in the competition? How does the classification of designers and judges compare these criteria with Hegel's historiography as one of the paradigms of interpretive-historical research and how to extract non-architectural interventional factors in selecting the top rank? The most important goal of the research is to measure the conformity of Hegel's historical perspective with the view of the jury and the designers participating in the National Library of Iran competition. Achieving this goal will have other sub-categories, including achieving the intellectual structure of the judges and participants in the competition, as well as measuring the involvement of non-architectural factors in the judging process and selecting the best work.The method of data collection is historical and finally in the processing of this information has been used as an interpretive method. Thus, Hegel's historicist approach has been used as an instrument of thought in the interpretation of history. however, has been the basis for historical studies in the research method. Hegel's ideas see history as a gradual evolution of human consciousness.


Keywords: Hegel's Thought, the Spirit of Time (Zeitgeist), the National Library Competition


Download original article

بستن
مقایسه