تحلیل هویتی معماری معاصر ژاپن
وحدانه فولادی* استادیار،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهسا پیش دار، دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماري، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ايران

چکیده: امروزه شاکله شهر معاصر بسیاری از کشورها به سمت شهر جهانی و مدرن سوق پیدا کرده است. يکي از مهم ترين عناصر سازنده شهر تک بناها هستند که با درکنار هم قرار گرفتن آنها تصوير شهر تشکيل مي شود. در اين ميان کشورهای کهن مانند ژاپن که سابقه معماری طولانی دارند، اگر از گذشته ی معماری خود جدا بمانند و به سمت جهانی شدن پیش بروند، هویت منطقه، سنت های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری جامعه شان به فراموشی سپرده می شود. در ژاپن اصول آیین های مذهبی با زندگی مردم آمیخته است و معماری هویتمند آن نیز بر پایه ی همین اصول می باشد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با بررسی فاکتورهای هویت ساز در بناهای معاصر به معرفی معماری هویتی ژاپن پرداخته شود تا هويت شهر از منظر معماري مورد بررسي قرار گيرد. با این هدف، تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، قیاسی وکتابخانه ای شکل گرفته است. برای بررسی هویتی معماری ژاپن،ابتدا فاکتورهای هویتی تحليل شد و از میان آنها 8 فاکتور که با مفاهیم هویتی ژاپن مرتبط بود انتخاب شد، سپس 22 بنا از بین بناهای با شهرت جهاني که دارای فاکتورهای هویتی بودند، انتخاب شد و با تحلیل فاکتورهای هویتی روی بناهای انتخاب شده، نوع فاکتور هویتی برای هر بنا تعیین گردید. نتيجه اينکه به طور کلی در تمامی بناهای انتخاب شده فاکتور هویت معنایی و حداقل یک فاکتور هویت ساز دیگر منطقه صدق می کند، که تاثیر بسزایی در حفظ هویت و اصالت منطقه در بناها و بالعکس داشته است که مي تواند الگویی برای معماران در کشورهای کهن و بااصالت باشد.


واژگان کلیدی: هویت، معماری ژاپن، معماری سنتی، هویت معنایی


دریافت اصل مقاله (1MB)

Identity analysis of contemporary Japanese architecture
Vahdaneh Fooladi, Assistant professor, Department of architecture, science and research branch, Islamic azad university, Tehran, Iran
Mahsa pishdar, Department of Architecture, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm Island, Iran

Abstract: Today, the contemporary city structure of many countries has shifted to a global and modern city. One of the most important building blocks of a city is a single building, which together form the image of the city. Meanwhile, ancient countries such as Japan, which have a long history of architecture, if they are separated from their architectural past and move towards globalization, the region's identity, cultural, social, religious and artistic traditions of their society will be forgotten. In Japan, the principles of religious rites are intertwined with the lives of the people, and its identity architecture is based on these principles. In the present study, an attempt is made to introduce the Japanese identity architecture by examining the identity-making factors in contemporary buildings in order to examine the identity of the city from an architectural perspective. With this aim, the present study has been formed by descriptive-analytical, deductive and library methods. To study the identity of Japanese architecture, first identity factors were analyzed and from them 8 factors were selected that were related to the concepts of Japanese identity, then 22 buildings were selected from world-famous buildings that had identity factors and by analyzing identity factors on Selected buildings, the type of identity factor for each building was determined. The result is that in general in all selected buildings, the semantic identity factor and at least one other identity-making factor of the region apply, which has a great impact on maintaining the identity and originality of the region in buildings and vice versa, which can be a model for architects in ancient countries. Be original.


Keywords: Identity, Japanese architecture, traditional architecture, semantic identity


Download original article

بستن
مقایسه