طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء امنیت و کاهش بزه و افزایش حضور و مشارکت زنان در بافت‌های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله حسینیه زنجان)
سولماز احمدی باروق* عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، ایران
زهرا رسولی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، ایران

چکیده: به دنبال گسترش شهر و شهرنشینی در دوران معاصر و هم زمانی آن با تحولات فرهنگی زاده مدرنیسم، جهان شاهد حضور پررنگ تر زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی بوده است. به تبع این حضور، موضوعات تازه ای در باب فضاهای شهری و زنان مطرح می شود. یکی از این مسائل، وجود فضاهای فاقد امنیت در شهرهاست که باعث ایجاد حس ناامنی در شهروندان، خصوصا زنان به عنوان یک قشر آسیب پذیر می شود. پژوهش حاضر به تاثیر فضای شهری بر ارتقا امنیت و افزایش حضورپذیری زنان در شهر زنجان (محله حسینیه) پرداخته است. گردآوری اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است .در شیوه میدانی با استفاده از روش برداشت و تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است . پژوهش بر این فرض استوار است که ارتقاء امنیت محیط‌های شهری تأثیر مستقیم روی زندگی ساکنان شهرها دارد. هدف پژوهش حاضر ارتقاء طراحی فضای شهری به منظور امنیت بهتر، کاهش بزهکاری و افزایش حضور و مشارکت زنان در محیط های شهری بخصوص در بافت‌های فرسوده می‌باشد.


واژگان کلیدی: امنیت، احساس امنیت اجتماعی، فضای شهری، بافت‌ فرسوده


دریافت اصل مقاله (951KB)

Designing urban space in order to enhance security and reduce crime and increase the presence and participation of women in eroded fabric of the city. (case example: Hoseiniyeh Regional of Zanjan)
Solmaz Ahmadi Borough* Faculty member of Payam Noor University of Zanjan, Department of Architecture and Urban Planning
Zahra Rasouli, BS student in Urban Engineering, Payame Noor University, Zanjan, Iran

Abstract: Following the expansion of the city and urbanization in the contemporary era and at the same time with the cultural developments born of modernism, the world has witnessed a more prominent presence of women in the social and economic spheres. As a result of this presence, new issues are being raised about urban spaces and women. One of these issues is the existence of insecure spaces in cities, which creates a sense of insecurity among citizens, especially women as a vulnerable group. The present study has dealt with the effect of urban space on improving security and increasing the presence of women in Zanjan (Hosseinieh neighborhood). The data collection of the research was library and field. In the field method, the required information was collected using the method of harvesting and completing a questionnaire. The research is based on the assumption that improving the security of urban environments has a direct impact on the lives of urban residents. The aim of this study is to improve the design of urban space in order to improve security, reduce crime and increase the presence and participation of women in urban environments, especially in worn-out areas.


KeywordsSecurity, sense of social security, urban space, worn texture


Download original article

بستن
مقایسه