میراث معماری تیموری در خراسان
الهه ابراهیمی* کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده: دوران حكومت تيموريان يكي از درخشان­ترين ادوار تمدن اسلامي و دوران اعتلاي هنر و معماري ایران محسوب مي­شود. سبک معماری خاص و تزئینات زیبای به جای مانده در ابنیه عصر تیموری قابل توجه است. در اين دوره، معماري از نظر عظمت و غناي تزئينات به شكوفايي كم سابقه­اي دست يافت که در بناهایی چون مدرسه غیاثیه خرگرد، مدرسه دودر و مسجد گوهرشاد قابل مشاهده هستند. مساجد و مدارس عصر تیموری و نیز آرامگاه­های خانوادگی و بناهایی که بر قبور شخصیت­های سیاسی و علمی این دوره ساخته شده به نوعی نمایانگر سبک معماری آن همچون سردرها و گنبدهای مرتفع و پیازی شکل و نیز تزئینات زیبا با غلبه رنگ لاجوردی است که چشم هر بیننده­ای را به خود جلب می­کند. زیارتگاه­هایی که بر قبور شیخ احمد جامی و ابوبکر تایبادی ساخته شدند از ابنیه آرامگاهی عصر تیموری در خراسان به شمار می­روند. همچنین بناهای دیگری چون کاروانسراها، آب­انبارها، میل و... در این دوره ساخته شد که اگرچه ممکن است بخش زیادی از این بناها از بین رفته باشد و یا در دوره­های بعد بازسازی شده باشد اما همچنان گویای ذوق و هنر معماری عصر تیموری است. در این پژوهش به روش کتابخانه­ای و شیوه توصیفی به بررسی معماری و تزیینات این بناها پرداخته شده است.


واژگان کلیدی: دوره­ي تيموري، خراسان، معماری، تزئینات


دریافت اصل مقاله (769KB)

The heritage of Timurid architecture in Khorasan
Elahe Ebrahimi * Master of History and Civilization of Islamic Nations Ferdowsi University of Mashhad

Abstract: The reign of the Timurids is one of the most brilliant periods of Islamic civilization and the period of the rise of Iranian art and architecture. The special architectural style and beautiful decorations left in the buildings of the Timurid era are remarkable. During this period, architecture achieved unprecedented prosperity in terms of grandeur and richness of decorations, which can be seen in buildings such as Ghiasieh Khorgard School, Dodar School and Goharshad Mosque. Timurid mosques and schools, as well as family tombs and buildings built on the tombs of political and scientific figures of this period, somehow represent its architectural style, such as high and onion-shaped entrances and domes, as well as beautiful decorations dominated by azure. It catches the eye of every viewer. Shrines built on the tombs of Sheikh Ahmad Jami and Abu Bakr Taybadi are among the tombs of the Timurid era in Khorasan. Also, other buildings such as caravanserais, reservoirs, mill, etc. were built in this period, which although a large part of this building may have been destroyed or rebuilt in later periods, but still reflects the taste and art of architecture. It is the Timurid era. In this research, the architecture and decorations of this building have been studied by library method and descriptive method.


Keywords: Timurid period, Khorasan, architecture, decorations


Download original article

بستن
مقایسه