واکاوی تاثیر امکانات گردشگری شهری در توسعه چندگانه و متصل: سنجش آزمایشی
شقایق ورعی* کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده: توسعه گردشگری به عنوان مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی تأثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد. صنعت گردشگری در عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است و امروزه از آن به عنوان صنعت نامرئی در روند جهانی شدن یاد می شود. نقش گردشگری به عنوان منبع جدید برای کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی که موجب رشد و توسعه صنایع می شود، در مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته است. به طوری که امروزه توسعه و ارتقا گردشگری به طور وسیعی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. هدف از تحقیق حاضر عبارت از؛ تحلیل اثرات توسعه زیرساخت های مرتبط با گردشگری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه میزبان و با توجه به بیان مساله و هدف تحقق میتوان سوال پژوهش را اینگونه بیان کرد: آثار توسعه زیرساخت های مرتبط با گردشگری بر جامعه میزبان (محلی) به چه صورت می باشد؟ در رتبه‌بندی معیارهای بالقوه، بالفعل و نوظهور نیز عامل بالقوه با وزن نسبی 0.614 بیشترین اهمیت را دارد. عامل نوظهور با وزن نسبی 0.268 در اولویت بعدی قرار دارد و در نهایت وضعیت‌های بالفعل با وزن نسبی 0.117 در اولویت آخر قرار دارد. همچنین اولویت‌بندی نوع ظرفیت (اکولوژیکی، نهادی، ساختاری، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) نیز حاکی از آن است که عامل فرهنگی-اجتماعی با وزن نسبی 0.415 بیشترین اهمیت را دارد. عامل اقتصادی با وزن نسبی 0.321 در اولویت بعدی عامل اکولوژیکی قرار دارد، با وزن 0.141 در رتبه سوم قرار داشته و در نهایت عامل نهادی با وزن نسبی 0.124 در اولویت آخر قرار دارد.


واژگان کلیدی: گردشگری شهری، توسعه چندگانه، گردشگری


دریافت اصل مقاله (445Kb)

Investigating the Impact of Urban Tourism Facilities on Multiple and Connected Development: An Experimental Assessment
Shaghayegh Varei * Master of Regional Planning, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

Abstract: The development of tourism as a set of economic activities has a great impact on strengthening the economic foundations of communities. In the new era, the tourism industry has become one of the main pillars of the world trade economy and today it is known as an invisible industry in the process of globalization. The role of tourism as a new source of income, higher tax revenues, foreign exchange absorption and strengthening the social infrastructure that promotes the growth and development of industry, has been confirmed in numerous studies. So that today, the development and promotion of tourism is widely accepted in developing countries. The purpose of this study is; Analysis of the effects of tourism-related infrastructure development on the economic and social status of the host community and according to the problem and the purpose of realization, the research question can be expressed as follows: What are the effects of tourism-related infrastructure development on the (local) host community? ? In ranking potential, actual and emerging criteria, the potential factor with a relative weight of 0.614 is also the most important. The emerging factor with a relative weight of 0.268 is the next priority, and finally the actual situations with a relative weight of 0.117 are the last priority. Prioritization of the type of capacity (ecological, institutional, structural, socio-cultural and economic) also indicates that the socio-cultural factor with a relative weight of 0.415 is the most important. The economic factor with a relative weight of 0.321 is in the next priority of the ecological factor, with a weight of 0.141 is in the third place, and finally the institutional factor with a relative weight of 0.124 is in the last priority.


Keywords: Urban tourism, multiple development, tourism


Download original article (94Kb)

بستن
مقایسه