تاثیر رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق بر خوانایی آن
الهام میرزایی* کارشناسی ارشد دانشگاه یزد،گروه طراحی شهری

چکیده: حفظ و تقويت خوانايي و هويت در شهر و در تک تک فضاهاي آن همواره از مهم ترين اهدافي است که مستقل از نوع فضا يا محل شهر يا فضا، مي بايد مورد نظر طراح و مدير شهري قرار گيرد. ابزارهاي زيادي براي رسيدن به اين هدف وجود دارند که توجه به هر يک از آن ها مي تواند ما را به نتيجه ي مورد نظر برساند. رنگ يکي از مهم ترين عناصري است که مي تواند به سادگي و با هزينه اي کم تر از ساخت و ساز براي تعريف فضاها، در ايجاد خوانايي و حس وحدت و خلق حس مکان به ما کمک کند. از عمده ترينِ اين اهداف، دستيابي به هويت و چشم انداز و دورنماي تعيين شده ي شهر است. بررسي سابقه ي رنگي شهر، يا به عبارت دقيق تر،پالت رنگي آن، به ما کمک مي کند تا بتوانيم آن را حفظ کنيم و يا براي هر شهر پالت رنگي خاصي تعريف کنيم که عناصر تشکيل دهنده ي آن همان واژگان رنگي يا در واقع انواع رنگ هايي باشند که در ترکيب با هم چهره ي رنگي فضاهاي شهري را تعريف مي کنند. حتي اکنون که شهرهاي ما به شدت دچار اغتشاش و بي هويتي رنگي شده اند، با نام بردن شهرهاي خاص، طيف هاي رنگي مشخص در ذهن همۀ ما زنده مي شود. اين همان توقع و انتظاري است که ما از هويت و نقش آن شهر داريم و طراح مي بايد در جهت تقويت آن تلاش کند. در بسياري موارد، پالت رنگي در يک شهر چنان طي سال ها مورد استفاده قرار گرفته که خود به نشانه و نمادي قوي تبديل شده است. بسياري از شهرها، روستاها و مناطق طي سال ها سنت هاي رنگي خاص خود را به دست آورده اند.


واژگان کلیدی: رنگ، جداره، میدان، خوانایی


دریافت اصل مقاله (329KB)

The effect of the texture of the body wall of the eager field on its readability
Elham Mirzaei* Master of Yazd University, Department of Urban Design

Abstract: Maintaining and strengthening legibility and identity in the city and in each of its spaces is always one of the most important goals that, regardless of the type of space or location of the city or space, should be considered by the designer and city manager. There are many tools to achieve this goal, and paying attention to each of them can lead us to the desired result. Color is one of the most important elements that can help us to create legibility and a sense of unity and create a sense of place, simply and at a lower cost than construction. One of the most important goals is to achieve the identity and vision of the city. Examining the color history of a city, or more precisely, its color palette, helps us to preserve it or to define a specific color palette for each city whose constituent elements are the same color words or in fact types. Be colors that in combination together define the color face of urban spaces. Even now that our cities are in a state of extreme turmoil and color anonymity, with the naming of certain cities, specific color spectrums come to life in the minds of all of us. This is the expectation we have of the identity and role of that city, and the designer must work to strengthen it. In many cases, the color palette in a city has been used for so many years that it has become a powerful symbol. Many cities, villages and regions have acquired their own colorful traditions over the years.


Keywords: color, wall, square, legibility


Download original article (136Kb)

بستن
مقایسه