واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد (نمونه موردی: منطقه 2 تهران)
آیدا باقری بهشتی* دکتری، گروه شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
حدیث لقمانی، دکتری، گروه شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده: از دستاوردهای پیشرفت روز افزون تکنولوژی و زندگی ماشینی روی آوردن شهروندان به انزوا و فرو رفتن در مشکلات و دغدغه های روزمره خود است که این امر استرس و افسردگی های فردی را همراه دارد  و به  ناشاد بودن هر چه بیشتر جوامع شهری کنونی دامن می زند. عدم وجود شادی در فضاهای شهری و مهیا نبودن فضایی برای ابراز احساسات نهفته شهروندان، آنان را به زندگی فست لایفی ترغیب و فشارهای عصبی روانی منتج از آن را گسترش میدهد. به منظور مقابله با مشکلات روزافزون روحی و روانی، نقش شهرها در  پاسخگویی به نیازهای انسان در جهت دستیابی به شهرهای سالم و شاد اهمیت بیشتری یافته است. هدف این پژوهش ایجاد فضاهایی شاد به منظور ایجاد آرامش روحی و روانی و ایجاد این همانی و تعلق خاطر در فضاست  به گونه ایی که این همانی و تعلق خاطر به فضا بر احساس گریز از فضاهای شهری امروزی غلبه و موجبات حضور بیشتر شهروندان و ایجاد جامعه  و فضاهای شهری شادتر  را فراهم آورد. جهت دستیابی به این هدف، با تاکید بر ابعاد کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی در فضاهای شهری به تبیین معیارها هر کدام با توجه به پیشینه پژوهش پرداخته شد که  معیارها بدست آمده شامل ارتباط با طبیعت، پیاده مداری، دوچرخه سواری، رنگ، هماهنگی بصری، جداره های فعال، حس تعلق، امنیت و تعاملات اجتماعی می باشد و این معیارها با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که جداره های فعال، هماهنگی بصری و رنگ به عنوان مهترین معیارها محسوب می شود که این نشان از آن دارد که بعد کالبدی بیشتری تاثیر را در شادی و نشاط مردم و ساکنان خواهد داشت و در نهایت با توجه به یافته های پژوهش به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخته شده است.


واژگان کلیدی: شهر شاد، آرامش روحی و روانی، جداره های فعال، رنگ، هماهنگی بصری


دریافت اصل مقاله (836KB)

Analysis of effective criteria on happy city (Case study: District Two of Tehran)
Aida baghery beheshty* PhD,Department of Urbanism, University of Science and Research, Tehran, Iran
Hadis loghmani, PhD,Department of Urbanism, University of Science and Research, Tehran, Iran

Abstract:One of the achievements of the increasing progress of advanced technology and machine life is the citizens turning to isolation and sinking into their daily problems and worries, which leads to personal stress and depression and makes the current urban communities more and more unhappy. Lack of happiness in urban spaces and lack of space to express the hidden feelings of citizens, encourages them to live a fast life and expands the resulting psychological stress. In order to deal with the growing psychological problems, the role of cities in responding to human needs in order to achieve healthy and happy cities has become more important. The purpose of this study is to create happy spaces in order to create peace of mind and to create this identity and belonging in space so that this identity and belonging to space overcomes the feeling of escaping from today's urban spaces and causes more citizens and the presence of society and Provided happier urban spaces. In order to achieve this goal, emphasizing the physical, environmental and social dimensions urban spaces, the criteria were explained according to the research background. The obtained criteria include relationship with nature, pedestrianism, cycling, color, visual harmony, Active walls, sense of place, safety and social interactions. These criteria were analyzed using Friedman test in SPSS software and the result indicates that active walls, visual harmony and color are the most important criteria, which indicates that a more physical dimension. It will have an impact on the happiness and vitality of the people and residents, and finally, according to the research findings, solutions in this field have been presented.


Keywords: Happy city, peace of mind, active walls, color, visual harmony


Download original article (87KB)

بستن
مقایسه