بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر با بهره گیری از روش های ضریب کشش پذیری و تحلیل شبکه اجتماعی
بهسا آرین بد* کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
رضا احمدیان، استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، مدعو واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
بهار آرین بد، دکتری تخصصی شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده: امروزه تقویت و توسعه شهرهای کوچک به عنوان راهبردی موثر در برابر عدم تعادل منطقه ای مطرح می شود و مشکلات شهرهای بزرگ نظیر تمرکز جمعیت، فعالیت و خدمات را کاهش می دهد. در ایران نیز بخش عمده ای از جمعیت، فعالیت و خدمات در شهرهای بزرگ متمرکز شده اند و عدم توازن و تعادل را در منطقه و یا سطح کشور به وجود آورده اند. استان بوشهر نیز مانند سایر نقاط کشور با نابرابری و عدم تعادل در توزیع بهینه خدمات و امکانات روبرو است و بخش اعظم جمعيت و امكانات در شهر بوشهر (مرکز سياسي-اداری استان) قرار دارد و سایر شهرها فاقد امکانات و خدمات متناسب با جمعیت می باشند. این امر سبب مهاجرت های گسترده به سوی شهرهای بزرگ استان و یا کلانشهرهای کشور می گردد و نظم سلسله مراتبی نظام سکونتگاهی منطقه و یا کشور را بر هم می زند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا نقش بندر دیلم به عنوان یکی از شهرهای کوچک استان بوشهر را در تعادل بخشی شمال استان با استفاده از مدل ضریب کشش پذیری و روش تحلیل شبکه اجتماعی بررسی نماید.

 نتایج پژوهش حاکی از آن است که جمعیت پذیری بندر دیلم در دهه اخیر (95-1385) کاهش یافته است و این شهر از میان جریان های عملکردی مورد بررسی، تنها در زمینه های صنعتی و صیادی می تواند به سکونتگاه های پیرامونی خدمات رسانی کند و در این زمینه ها وابستگی به سایر سکونتگاه ها ندارد. ولی برای دریافت خدمات برتر در سایر زمینه های عملکردی، به بندر گناوه به عنوان شهر میانی کوچک مراجعه می کند. در مجموع بندر دیلم علی رغم قابلیت های بسیار، نقش کمی را در تعادل بخشی شمال استان ایفا می کند. در پایان، پیشنهاداتی به منظور تقویت و بهبود نقش بندر دیلم به عنوان شهر کوچک ارائه شده است.


واژگان کلیدی: شهر کوچک، تعادل بخشی، بندر دیلم، ضریب کشش پذیری، تحلیل شبکه اجتماعی


دریافت اصل مقاله (849Kb)

Investigating the Role of Bandar Deylam in Equilibrium of Bushehr Province by using the Methods of Elasticiablity Index and Social Network
Behsa Arianbod* Master of Regional Planning, Department of Urban Development, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Reza Ahmadian,Assistant Professor, Department of Urban Development, Faculty of Art and Architecture, Visiting Professor of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Bahar Arianbod, Ph.D., Department of Urban Development, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract: Nowadays the development of small towns is considered as an effective strategy for regional imbalances and reduces the problems such as the concentration of population, activities and services in the large cities. In Iran, most of the population, activities and services are concentrated in large cities and have created imbalance in the region or country. Bushehr province, like other parts of the country, faces inequality and imbalances in the optimal distribution of services and facilities which causes extensive migrations to major cities of the province or metropolises of the country and collapses the hierarchical order of the settlement system of the region or country. This research seeks to investigate the role of Bandar Deylam in equilibrium of Bushehr province by using the methods of Elasticiablity Index and Social Network Analysis.
The results indicate that the attracting of population and the rate of elasticity of Bandar Deylam was reduced in the last decade (2006-2016). Also, Bandar Deylam can provide services to the peripheral settlements only in the fields of industry and fishing and it is not dependent on other settlements. But to receive superior services in other functional fields, it refers to Bandar Genaveh as a small intermediate city.
In general, Bandar Deylam plays the little role in balancing and developing the province, Despite its many potentials. In the end, some suggestions was offered for strengthen and improve the role of Bandar Deylam as a small town.


Keywords: Small Town, Equilibrium, Bandar Deylam, Elasticiablity Index, Social Network Analysis.


Download original article (114Kb)

بستن
مقایسه