طراحی فضاهای شهری دوستدار سالمند و معلول (نمونه موردی: منطقه تفریحی و گردشگری شورابیل)
فاطمه صبوری گرده* کارشناسی ارشد طراحی شهری،گروه مهندسی شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور تهران شرق، ایران

چکیده: رشد و گسترش شهرها و تغییرات به وجود آمده در طرح ها و مناظر شهری، هماهنگی لازم را با افزایش جمعیت و سیر صعودی سن افراد و معلولیت را نداشته است. از ارائه و اجرای بسیاری از طرح ها، به خوبی می توان دریافت که در آن ها به نیازهای بسیاری از قشرهای جامعه، از جمله سالمندان و معلولان، توجه درخوری نمی شود. بنابراین همواره قشرهای از مردم هستند که با مشکلات زیاد، از جمله مناسب سازی محیط و نبود منظر مناسب شهری روبه رو بوده و جایگاه مناسبی برای حضور نمی یابند. سالمندان و معلولان از جمله قشرهایی هستند که با مشکلات فراوانی در شهر مواجه اند. آنان با وجود تمایل به شرکت در تعاملات اجتماعی و استفاده از فضاهای عمومی از فضای شهری مناسبی که امکان زندگی مستقل را برای آنان فراهم سازد، برخوردار نیستند. به بیان دیگر، سالمندان و معلولان دوست دارند با انجام دادن مسئولیت ها و ایجاد روابط اجتماعی با همسایگان ثابت کنند که از توانایی هایی برخوردار هستند. اما آیا فضاهای عمومی در شهرهای ما، نیازهای سالمندان و معلولین را برآورده و تسهیلات مناسب را برای این قشر از جامعه تامین می کند؟ به یقین عوامل متعددی نظیر کاربری اراضی، بافت شهری، دسترسی پذیری ، حضورپذیری، تجهیزات و مبلمان شهری در طراحی شهر تاثیرگذار هستند. این تحقیق عوامل و نارسایی و کمبودهای نیازهای سالمندان و معلولین برای ایجاد تعامل اجتماعی و حضورپذیری در فضاهای عمومی (نمونه موردی شهر اردبیل منطقه تفریحی و گردشگری شورابیل) را بررسی می کند و در پایان با توجه به ضوابط و استانداردها به طراحی فضاها و مکان هایی با تجهیزات و امکانات متناسب با نیاز سالمندان و معلولین با استفاده از نرم افزارهای طراحی مانند اتوکد و اسکچاپ و... می پردازد.


واژگان کلیدی: فضای شهری، سالمند، معلول، منطقه گردشگری شورابیل


دریافت اصل مقاله (995Kb)

Design of urban spaces for the elderly and disabled (case study: Shorabil recreation and tourism area)
Fatemeh Sabouri gerdeh *, Master of Urban Design, Department of Urban Engineering, Faculty of Art and Architecture, Payame Noor University of East Tehran, Iran

Abstract: The growth and expansion of cities and the changes that have taken place in urban plans and landscapes have not had the necessary coordination with the increase in population and the upward trend of people's age and disability. From the presentation and implementation of many projects, it is clear that the needs of many sections of society, including the elderly and the disabled, are not taken into account. Therefore, there are always groups of people who face many problems, including adapting the environment and the lack of a suitable urban landscape, and do not find a suitable place to attend. The elderly and the disabled are among the many problems facing the city. Despite their desire to participate in social interactions and use public spaces, they do not have a suitable urban space that allows them to live independently. In other words, the elderly and the disabled like to prove that they have abilities by fulfilling responsibilities and building social relationships with their neighbors. But do public spaces in our cities meet the needs of the elderly and the disabled and provide adequate facilities for this segment of society? Certainly, many factors such as land use, urban texture, accessibility, attendance, equipment and urban furniture are influential in the design of the city. This study examines the factors and shortcomings of the needs of the elderly and the disabled to create social interaction and presence in public spaces (a case study of Ardabil city of Shorabil recreation and tourism area) and finally according to the rules and standards to design spaces and places. It deals with equipment and facilities appropriate to the needs of the elderly and the disabled, using design software such as AutoCAD, SketchUp, etc.


Keywords: Urban space, elderly, disabled, recreational and tourism area of Shorabil


Download original article (92Kb)

بستن
مقایسه