نقش اقتصاد فرهنگی و خلاقیت در بازآفرینی شهری
مرجان خان محمدی* استادیار گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده: هدف از این مقاله، مروری بر مفهوم طبقه خلاق به عنوان یک مکانیسم علی  و نقش آن در بازآفرینی شهری می باشد. که با بررسی و تمرکز بر محتوای مفهومی و نظری صنایع فرهنگی و خلاق آغاز خواهد شد و به نقد رابطه بین صنایع خلاق و رشد و توسعه و بازآفرینی شهری می پردازد. مقاله به دنبال روشن شدن رابطه بین مفاهیم خلاقیت، فرهنگ و صنایع خلاق با بازآفرینی شهری بوده و در نهایت، با روش مبتنی بر مرور و توصیف و تحلیل نشان می دهد که سیاستگذاران برای رسیدن به نتایج موفق تر بازآفرینی شهری ضروری است به حضور صنایع فرهنگی و خلاق به عنوان موضوع پیوند بین تولید و مصرف خدمات فرهنگی آگاه باشند. و در نتیجه مشخص می شود؛ این مفهوم نقش قابل توجهی در تفسیر و درک تولید فرهنگی در شهرهای معاصر و ارتباط آن با رشد و توسعه شهر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی خواهد داشت. همچنین برای حفظ سرمایه های فرهنگی محسوس و نامحسوس، که به صورت ذاتی در فرهنگ سنتی هر شهر موجود است، به عنوان محرک و ظرفیت بالقوه توسعه آن شهر، و مولد اقتصاد فرهنگی سرمایه گذاری کرد.


واژگان کلیدی: فرهنگ، صنایع خلاق، بازآفرینی شهری، خلاقیت، سرمایه های فرهنگی


دریافت اصل مقاله (686Kb)

The role of cultural economy and creativity in urban regeneration
Marjan Khan Mohammadi * Assistant Professor, Department of Architecture, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

Abstract: The purpose of this article is to review the concept of creative class as a causal mechanism and its role in urban regeneration. Which will begin by examining and focusing on the conceptual and theoretical content of the cultural and creative industries and critique the relationship between the creative industries and urban growth, development and regeneration. The article seeks to clarify the relationship between the concepts of creativity, culture and creative industries with urban regeneration and finally, with a method based on review, description and analysis shows that policymakers to achieve more successful results of urban regeneration is necessary to the presence of cultural industries. And be aware of creativity as a link between the production and consumption of cultural services. And as a result, is determined; This concept will play a significant role in the interpretation and understanding of cultural production in contemporary cities and its relationship with the growth and development of the city in social, economic, cultural and physical dimensions. It also invested in the preservation of tangible and intangible cultural assets, inherent in the traditional culture of any city, as a stimulus and potential for the development of that city, and the generator of a cultural economy.


Keywords: culture, creative industries, urban regeneration, creativity, cultural capital


Download original article (107Kb)

بستن
مقایسه