بررسی تأثیر رضایتمندی کاربران فضا از گردشگری در محیط شهری و خلق سرمایه
رقیه ودایع خیری* استادیار، گروه شهرسازی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده: آسیب‌شناسی نظام مدیریت اجرایی کشور گویای آن است که نظام دیوان سالار دچار عوارض فقدان روحیه مشارکت‌پذیر، مشارکت‌جویی، نبود روحیه پاسخگویی به مردم، انتقادناپذیری، تمرکزگرایی، عدم انعطاف‌پذیری، اولویت‌داشتن منافع شخصی در دستگاه‌های دولتی بر منافع عمومی، رجحان رابطه بر ضابطه، کندی انجام کار، غلبه بی‌تفاوتی نسبت به نتیجه کار و حاکمیت روحیه طلبکارانه در برخورد با ارباب‌رجوع به عنوان شهروندان است. توسعه گردشگري پایدار نیازهاي گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده و شانس آیندگان را حفظ و تقویت می کند. توسعه گردشگري پایدار منجر به مدیریت منابع تمام مناطق به شیوه اي می شود که نیازهاي اقتصادي و اجتماعی و زیبائی شناسی را برآورده و تعامل فرهنگی، فرایندهاي اکولوژیکی، تنوع حیات و سیستم هاي حمایت از حیات حفظ می شود. هدف کلی تحقیق حاضر عبارت از؛ بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کارآمدی و توانمندی‌های کارکنان طرح جامع گردشگری در برنامه ریزی فضای گردشگری شهر و با توجه به بیان مساله و هدف تحقق میتوان سوال پژوهش را اینگونه بیان کرد: میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد برنامه ریزی گردشگری طرح جامع چگونه است؟ در مجموع مشخص کردید که مجموعه شاخصهای در نظر گرفته شده برای این پژوهش، در مجموع 56.682% از عوامل موثر در رضایتمندی را شناسایی نموده است.


واژگان کلیدی: گردشگری، رضایتمندی، محیط شهری


دریافت اصل مقاله (443Kb)

Investigating the effect of space users' satisfaction with tourism in the urban environment and capital creation
Roghayeh Vadaei Kheiri * Assistant Professor, Department of Urban Planning, Robat Karim Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract: The importance of an organization is as much as the people trust it, and this important thing can not be achieved unless it satisfies the citizens and the clients and provides appropriate services to the citizens. Gaining people's trust and increasing it is one of the basic principles of social capital, and in general, the amount of social capital in each group or society indicates the amount of people's trust in each other. In this way, governments can strengthen the foundations of public trust and strengthen their popular support by strengthening social capital through transparent and responsible accountability to the people as clients. On the other hand, the structure of the country's administrative system indicates the fact that the issue of citizens' satisfaction has been less considered in the planning of organizations and general administrations. In many cases, there is no defined feedback on the services provided in the executive apparatus, and the collection and classification, analysis of views, suggestions and criticisms of clients, and finally its use as a monitoring tool in the process of activities, in order to optimize Things did not have a proper place. The pathology of the executive management system of the country shows that the bureaucratic system suffers from the effects of lack of participatory spirit, participatory seeking, lack of accountability to the people, uncriticism, centralism, inflexibility, prioritization of personal interests in public institutions over public interests. Work is the overcoming of indifference to the result of work and the dominance of the demanding spirit in dealing with the client as citizens.


Keywords: Tourism, Satisfaction, Urban Environment


Download original article (89Kb)

بستن
مقایسه