جستاری بر مخاطرات شهری از باب توسعه پایدار: محیطی و ساختاری
ریحانه سجادی نیا* کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده: واقعیت آن است که بافت کالبدی امکان بازشناسی هویت شهری را به صورت بصری فراهم و به همین دلیل از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتری دارد، از این شناخت تهدید های کالبد شهری گامی مؤثر برای توسعه پایدار خواهد بود. هر فضای کالبدی به منظور در برگرفتن فعالیتی معین و برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های استفاده کنندگان آن پدید می آید. شکل گیری و توسعه شهرها نیز در گذشته بر اساس نیازهای جامعه در زمان خود صورت می گرفته و شکل آن در هر دوره متاثر از جایگاه و نقش فرهنگ مذهب، آداب و رسوم و به طور کلی جهان بینی مردم شهر در آن دوره بوده است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر ماهیت مساله پژوهش، روش تحقیق علی و همبستگی خواهد بود . تلاش میشود با شناسایی متغییرهای موثر بر مسأله که از طریق مبانی نظری رساله و تجارب مطالعاتی حاصل می شود. ابتدا شاخص های مناسب برای تحلیل مولفه ها را تنظیم نمود. هدف تحقيقات كاربردي توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است.به عبارت ديگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي دانش هدايت مي‌شود. توسعه پايدار بيش از همه يک مفهوم اجتماعی ـ اقتصادی است که محتوی آن بر اساس فرهنگ، زمان و دور نماگرها تغيير می کند، و فقط با پذيرش يک رويکرد جامع قابل درک است. وقتی مردم فقير در منطقه ای کاملا مشخص متمرکز می شوند مسايل شهری بطور هندسی رشد می کنند. 


واژگان کلیدی: توسعه پایدار، مخاطرات شهری، محیطی و ساختاری


دریافت اصل مقاله (329KB)

Research on urban hazards in terms of sustainable development: environmental and structural
Reyhaneh Sajadinia * M.Sc. in Regional Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract: The fact that the physical context enables the recognition of urban identity visually and therefore is more important than other dimensions of identity, from this recognition of the threats of the urban body will be an effective step for sustainable development. Every physical space is created in order to take on a certain activity and to meet the needs and wants of its users. The formation and development of cities in the past was based on the needs of society in its time and its form in each period was influenced by the position and role of religion, customs and in general the worldview of the people of that city in that period . The research method of this research will be based on the nature of the research problem, causal research method and correlation. Attempts are made to identify the variables affecting the problem that are obtained through the theoretical foundations of the dissertation and study experiences. First, it set the appropriate indicators for component analysis. The purpose of applied research is to develop applied knowledge in a specific field. In other words, applied research is directed towards the practical application of knowledge. Sustainable development is above all a socio-economic concept whose content varies according to culture, time and distance, and can only be understood by adopting a comprehensive approach. When poor people are concentrated in a well-defined area, urban issues grow geometrically.


Keywords: Sustainable development, urban, environmental and structural hazards


Download original article (115Kb)

بستن
مقایسه