شهرسازی مبتنی بر محیط زیست، چالشهای بهداشتی شهرهای تالابی
عزیر عابسی* استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
پرند بامدادی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
حسن امینی راد استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

چکیده: افزایش سرسام آور جمعیت جهان طی چند دهه گذشته و روند توسعه ناپایدار جوامع شهری باعث تجاوزات آشکار به زمین ها و اکوسیستم های ارزشمند حاشیه شهرها شده است. تالابها مهمترین این اکوسیستم ها هستند که طی صده‌های اخیر با توسعه نامتوازن شهرها به کلی بلعید شده و نابود یا تخریب شده‌اند. تغییر دیدگاه در فرایند توسعه شهرها از شکل ها و الگوهای نامطلوب سازه‌ای به سوی توسعه‌ی دوست دار محیط زیست، باعث شکل گیری مفهوم جدیدی تحت عنوان شهرهای اکولوژیک شده است. در این شهرها سعی می‌شود تا ارزش های ذاتی محیط زیست در تصمیمات مدیریت شهری و برنامه ریزی‌های توسعه منعکس شده و بروز یابد. به این ترتیب، با ایجاد تعامل سازنده میان محیط زیست، اقتصاد، سیاست و فاکتورهای فرهنگی-اجتماعی، شهرها در هماهنگی با طبیعت به شکوفایی رسیده و توسعه خواهد یافت. توجه به نقش تالاب در بهبود فضاهای شهری، به دلیل واهمه همیشگی انسان از تاثیرات ناآشنای این محیط ها بر امنیت و سلامت انسان با تاخیری تاریخی همراه بوده است. تنها در سال های اخیر و آن هم از منظر محیط زیستی، کنوانسیون جهانی حفاظت از تالابها معروف به کنوانسیون رامسر ایده شهرهای تالابی را جهت حفاظت از تالابهای داخل و پیرامون شهرها پیشنهاد کرده است. در این تحقیق با تشریح مفهوم شهرهای تالابی، بهداشت آب که مهمترین چالش در بهره برداری مستقیم از تالابها است، با بررسی یک نمونه موردی در شهر بابل مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد.


واژگان کلیدی: شهرهای تالابی، توسعه شهری، کیفیت آب، بابل.


دریافت اصل مقاله (433KB)

Environmentally friendly urban planning, sanitary challenges in Wetland Cities
Ozeair Abessi* Assistant Professor, School of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
Parand Bamdadi Master Student, School of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
Hassan Amini Rad Assistant Professor, School of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

Abstract: The staggering growth of the world's population over the past few decades and the unsustainable development of urban communities have led to blatant encroachments on valuable land and suburban ecosystems. Wetlands are the most important of these ecosystems, which in recent centuries have been completely swallowed up and destroyed by the unbalanced development of cities. The change of perspective in the process of urban development from undesirable forms and patterns of structures to environmentally friendly development has led to the formation of a new concept called ecological cities. In these cities, efforts are made to reflect and update the intrinsic values of the environment in urban management decisions and development planning. In this way, by creating a constructive interaction between the environment, economy, politics and socio-cultural factors, cities will flourish and develop in harmony with nature. Attention to the role of wetlands in the improvement of urban spaces, due to the constant fear of humans from the unfamiliar effects of these environments on human safety and health has been associated with historical delays. Only in recent years, and from an environmental point of view, the World Wetlands Conservation Convention, known as the Ramsar Convention, has proposed the idea of wetland cities to protect wetlands in and around cities. In this study, by explaining the concept of wetland cities, water hygiene, which is the most important challenge in the direct operation of wetlands, is examined and tested by examining a case study in the city of Babel.


KeywordsWetlands, urban development, water quality, Babylon


Download original article (235KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.1.8
نوع مقاله: پژوهشی
نحوه ارجاع دهی: عابسی، عزیر. بامدادی، پرند. امینی راد، حسن. (1400). شهرسازی مبتنی بر محیط زیست، چالش های بهداشتی شهرهای تالابی، شهرسازی ایران، 4 (6)، 1-10.
بستن
مقایسه