مديريت پروژه‌های چابك و تغييرات نسبت به فرايندهاي استاندارد PMBOK
بهنام مرتضی پور کارشناسی ارشد،مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت،فنی مهندسی،دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران
سعید صرفی کارشناسی ارشد،مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت،فنی مهندسی،دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران

چکیده: در عصر حاضر با توجه به‌سرعت پيشرفت و تنوع خواسته منجر به تغييرمشتريان می‌بایست راهي براي پاسخ مناسب به آن يافت . در این راستا شايسته است مرور مجددي بر تعاريف پروژه و انواع چرخه‌های حيات آن صورت گيرد . همچنين می‌توان با بررسي روند شکل‌گیری تفكر چابك وهم سنجی دو نوع كاربردي آن توصيف بيشتري را ارائه نمود تا از طريق آشنايي با اين مفهوم و مقايسه فرايندهاي رويكرد سنتي استاندارد PMBOK با متد چابك اسكرام آيا امكان كاربرد آن در صنعت ساختمان وجود خواهد داشت؟ نتايج بررسی‌ها نشانگر آن است كه استانداردهای مديريت پروژه با ايجاد اين مفهوم در سرفصل‌های خود چشم‌اندازی جديد براي اين دانش ترسيم نموده‌اند.لذا شايد بتوان، با تحقيق در مفهوم سرعت دوچرخه‌های تکامل‌پذیر و تکرارپذیر كه به چرخه‌های حيات طبيعت نيز نزديك هستند تحولي در دانش مديريت پروژه به وجود آورد.


واژگان کلیدی: مقايسه اسكرام و كانبان،چشم‌انداز چابكي در صنعت ساختمان،چهارچوب‌های مديريت چابك، مقایسه یک به یک فرایندهای پروژه های آبشاری با چابک


دریافت اصل مقاله (1568KB)

Agile project management and changes to PMBOK standard processes
Behnam Mortezapour M.Sc., Civil Engineering majoring in Construction Management, Engineering, Faculty of Civil Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran
Saeed Sarfi M.Sc., Civil Engineering majoring in Construction Management, Engineering, Faculty of Civil Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran

Abstract: In the present age, due to the rapid progress and diversity of demands leading to customer change, a way must be found to respond appropriately to it. In this regard, it is necessary to review the definitions of the project and its various life cycles. It is also possible to provide a further description by examining the formation of agile thinking and the symmetry of its two applied types, so that by familiarizing oneself with this concept and comparing the traditional PMBOK standard approach processes with the scrum agile method, will it be possible to apply it in the construction industry? The results of the studies show that the project management standards have created a new perspective for this knowledge by creating this concept in their headings.


KeywordsComparison of Scrum and Kanban, Agility perspective in construction industry, Agile management frameworks, One-to-one comparison of cascading project processes with Agile


Download original article (183KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.11.8
نوع مقاله: مروری
نحوه ارجاع دهی: مرتضی پور، بهنام. صرفی، سعید. (1400). مديريت پروژه‌های چابك و تغييرات نسبت به فرايندهاي استاندارد PMBOK، شهرسازی ایران، 4 (6)، 142-163.
بستن
مقایسه