واکاوی عناصر کالبدی منطقه مرکزی فرهنگی شهری و کاربست توسعه عناصر فرهنگی شهری(نمونه موردی شهر شیراز)
رضا احمدیان استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، و عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
غلامرضا لطیفی دانشیار- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
منصور خشتی* دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده: منطقه فرهنگی شهري چه در تقویت جایگاه شهرهاي فرهنگی (ارائه تصویر معتبر بین المللی و فراهم آوردن فضاي مناسب براي ارتقاء رقابت پذیري شهري و استقرار فعالیت هاي مرتبط با این شهرها) و چه در کمک به شهرهاي غیر فرهنگی در جهت حرکت به سوي جایگاه شهر فرهنگی نقش و اهمیت قابل توجهی دارند، مفهوم و گستره معنایی مرکز شهر بیشتر ناظر بر وجوه کارکردی و عملکردی آن است تا ابعاد فضایی و هندسی آن و بررسی میزان و نحوه اثرگذاری منطقه فرهنگی در توسعه شهری به لحاظ حوزه های عملکردی و فضایی. و شناسایی و تعیین کارکردهای کالبدی و نمادین در عرصه های شهری و معرفی مزیت ها و ارزش افزوده های ناشی از آن. برای رسیدن به این سوالات که شکل گیری یک منطقه مرکزی فرهنگی چگونه می تواند به توسعه شهری منجر شود؟ حوزه های عملکردی و فضایی فرهنگ در منطقه مرکزی شهری چگونه تعیین می شود؟ محدوده ( منطقه ) فرهنگی شهر شیراز با استفاده از پرسشنامه شناسایی شده در مرحله تحلیل و ارزیابی برای تحقق این منظور، از افراد جامعه مورد مطالعه مراجعه و ویژگی های مورد نظر مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته اند. و مقاله دارای دو بعد نظری و عملی (کاربردی) می باشد و به لحاظ ماهیت تحقیق (پرداختن به مقوله فرهنگ)، از نوع روش کمی می باشد که در جای خود و به اقتضای ساختار پژوهش از روش کمی  استفاده خواهد شد. و در نهایت به ذکر این مهم که در محدوده مورد بررسی فعالیتی که بتواند در طول شبانه روز شهروندان را به خود جذب کند وجود ندارد و از ساعات آخر شب به بعد تقریباً هیچ فعالیتی به غیر از عبور و مرور در این محدوده انجام نمی گردد. موانع غیر فرهنگی نیز ممکن است در محدوده فرهنگی شهر وضعیت نامناسبی را نسبت به سایر نقاط شهری ایجاد کنند. این موانع باید در برنامه ریزی برای کل شهر با تأکید ویژه بر شرایط خاص محدوده فرهنگی شهر در نظر گرفته شوند.


واژگان کلیدی: منطقه فرهنگی، فضای شهری، گردشگری، محدوده مرکزی، شیراز


دریافت اصل مقاله (952KB)

Investigation of the physical elements of the central urban cultural region and its application in order to develop the cultural elements of the city (Investigation of the boundaries of the cultural region of Shiraz)
Reza Ahmadian Assistant Professor, Islamic Azad University, Zanjan, and Visiting Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
Gholamreza Latifi Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Visiting Member, Islamic Azad University, Tehran Branch, Markaz
Mansour Khashti * PhD student in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Tehran Branch

Abstract: Urban cultural area either in strengthening the position of cultural cities (providing a credible international image and providing a suitable space for promoting urban competitiveness and establishing activities related to these cities) or in helping non-cultural cities to move towards the status of cultural city They have a significant role and importance. The concept and semantic scope of the city center is more concerned with its functional and functional aspects than its spatial and geometric dimensions and examining the extent and impact of the cultural area on urban development in terms of functional and spatial areas. And identifying and determining physical and symbolic functions in urban areas and introducing the benefits and added value resulting from it. To address these questions, how can the formation of a central cultural area lead to urban development? How are the functional and spatial areas of culture in the central urban area determined? Cultural area of Shiraz city using a questionnaire identified in the analysis and evaluation stage to achieve this purpose, people from the study community and the desired characteristics have been evaluated and evaluated. And the article has two theoretical and practical (applied) dimensions and in terms of the nature of research (addressing the category of culture), it is a quantitative method that in its place and due to the structure of the research, the quantitative method will be used. Finally, it is important to mention that there is no activity in the area under study that can attract citizens during the day and night, and from the last hours of the night on wards, almost no activities are carried out in this area, except for passing through. Non-cultural barriers may also create an unfavorable situation in the cultural area of the city compared to other parts of the city. These barriers should be considered in planning for the whole city with special emphasis on the specific conditions of the city's cultural boundaries.


KeywordsCultural area, urban space, tourism, central area, Shiraz


Download original article (183KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.2.9
نوع مقاله: مطالعه موردی
نحوه ارجاع دهی: احمدیان، رضا. لطیفی، غلامرضا. خشتی، منصور. (1400). واکاوی عناصر کالبدی منطقه مرکزی فرهنگی شهری و کاربست توسعه عناصر فرهنگی شهری (نمونه موردی شهر شیراز)، شهرسازی ایران، 4 (6)، 11-28.
بستن
مقایسه