ارائه مدل مفهومی زوال شهری در شهرهای مرزی ایران با استفاده از روش گراندد تئوری
نیما جهان بین * دکترای شهرسازی. گروه معماری و شهرسازی. دانشکده هنر دانشگاه علوم و تحقیقات کرمان. ایران
حسنعلی رخشانی نسب دانشجویی دکترای شهرسازی .گروه معماری و شهرسازی. دانشکده هنر دانشگاه علوم و تحقیقات کرمان. ایران

چکیده: زوال شهری که پدیده­ای جدید در شهرهای معاصر است در سال­های اخیر با پیامدهای اجتماعی و کالبدی خاصی همراه است که در شهر زابل نیز نمود یافته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مفهومی زوال شهری در شهرهای مرزی (زابل) می­باشد. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. جهت تحلیل داده­های کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا به صورت توام استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختارمند می­باشد. جهت تحلیل داده­های کیفی و کدگذاری از نرم افزار Nvivo استفاده شد. بر اساس مطالعات اسنادی و استفاده از روش فراترکیب چارچوب نظری پژوهش و لایه­های زوال شهری ارائه گردید. مولفه اصلی زوال شهری براین اساس عبارتند از: عوامل سیاسی، حکمروایی شهری، عوامل زیست محیطی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی و فرهنگی.  همچنین جهت ارائه "مدل مفهومی زوال شهری" از روش داده بنیاد استفاده می­شود. بر اساس سوالات مطرح شده در فرایند مصاحبه، 350  ارجاع ارائه گردید با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی چندین مرحله تلخیص داده­ها، 17 زیر درون مایه استخراج گردید. بر اساس مولفه­های ارائه شده و کشف روابط علی- معلولی مدل مفهومی (مدل اسپیرال) زوال شهرهای مرزی با تاکید بر شهر زابل ارائه گردید.


واژگان کلیدی: زوال شهری، شهر مرزی، داده بنیاد 


دریافت اصل مقاله (867KB)

Presenting a conceptual model of urban decline in border city of Iran , using Grounded theory method
Nima Jahan Bin* associate professor, PHD in Urban engineering, University faculty member of urban Eng. Department, Azad university of Kerman , IRAN
Hasan Ali Rakhshani Nasab Ph.D. student in Urban engineering, University faculty member of urban Eng. Department, Azad university of Kerman , IRAN

Abstract: In current decline urban decay is new phenomena.  Urban revitalization has emerged as a response to the urban decline problems. Generally, urban revitalization projects are applied on districts that are in a process of decay. Current cities are under risk of decay and chaos because of historic layers that are formed in leadership of the user’s needs such as contexts like commercial and social.The creation, growth and decay of cities are products of forces and natural and human flows and related relationships over time, and the Zabol is not separate from this general rule.The purpose of this study is qualitative and fundamental research which is done by the approach of data theory. In order to analyze documentary studies, it is a cross-sectional and in-depth analysis of the content and method of gathering documentary study and in-depth interviews. Nvivo software was used for data analysis and codingAfter studying documents and interviewing experts and analyzing data qualitatively with respect to the number of citations (350 citations), 17 initial codes were extracted as urban decline. 5 of which were political, economic, urban governance, environmental factors and social &culture are Core codes and the main components of urban decline. The basis of the presented components and the discovery of causal relations .The conceptual model (spiral model) of the decline of border cities was presented with emphasis on the city of Zabol.


Keywords: Urban decline, urban planning, urban decline in border city


Download original article (194KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.6.3
نوع مقاله: پژوهشی
نحوه ارجاع دهی: جهان بین، نیما. رخشانی نسب، حسنعلی. (1400). ارائه مدل مفهومی زوال شهری در شهرهای مرزی ایران با استفاده از روش گراندد تئوری، شهرسازی ایران، 4 (6)، 70-81.
بستن
مقایسه