واکاوی تطبیقی معیارهای اقتصادی- اجتماعی در محله خواجه ربیع و نه دره کلانشهر مشهد
حجت حاتمی نژاد* استادیار مدعو گروه معماری و شهرسازی دانشگاه خیام، مشهد، ایران
ثریا فیروزی جهانتیغ دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، تهران، ایران

چکیده: رشد سریع شهر و شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری در کشور از مشکلات کلان شهرها می باشد. یکی از معضلاتی که این نوع توسعه در پی داشته، پیدایش و توسعه سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای بوده و به دنبال آن فقری است که در وجوه مختلف این سکونتگاه ها معنی پیدا می کند. محله های غیرمجاز شهری باعث مشکلات بحرانی چند وجهی می شوند. هم چنین در دهه های اخیر، رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه با ماهیتی خودرو و خودجوش، مشکلات اقتصادی، اجتماعی عدیده ای را به همراه داشته که در نهایت باعث بروز ناپایداری الگوی توسعه شهری در کشورهای مذکور شده است. روش تحقیق دراین مقاله توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد و  هدف آن، بررسی و ارزیابی تطبیقی شاخص های اقتصادی، اجتماعی در محله های  خواجه ربیع و نه دره (به عنوان سکونتگاه های غیررسمی شهر مشهد) با کمک روش آماری تحلیل واریانس می باشد. هم چنین جهت تکمیل پرسشنامه با توجه به حجم جامعه آماری 29920 نفر و استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 375 پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که محله نه دره از لحاظ شاخص های های اقتصادی، اجتماعی در سطح بالاتری نسبت به محله خواجه ربیع قرار دارد. همچنین نتیجه بررسی تحولات اقتصادی با استفاده از آزمون  Chi-squared  نشان می دهد که سکونتگاه های مذکور در حال گذار از فرهنگ سنتی خود می باشند.


واژگان کلیدی: الگوی توسعه شهری، سکونتگاه غیررسمی، شاخص های اقتصادی- اجتماعی ، محله خواجه ربیع و  نه دره.


دریافت اصل مقاله (506KB)

Comparative analysis of socio-economic criteria in Khajeh Rabi neighborhood and not Mashhad metropolitan valley
Hojat Hataminejad Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Khayyam University, Mashhad, Iran
Soraya Firoozi Jahantegh PhD student in Urban Planning, Islamic Azad University, West Tehran, Tehran, Iran

Abstract: Rapid urban growth and urbanization and increasing urban population in the country are the problems of metropolises. One of the problems with this type of development is the emergence and development of informal and marginal settlements, followed by poverty, which makes sense in various aspects of these settlements. Illegal urban neighborhoods cause critical multifaceted problems. Also in recent decades, the growth and expansion of informal settlements around large cities, especially in developing countries with a spontaneous and spontaneous nature, has led to many economic and social problems that ultimately lead to instability in urban development. These countries have been mentioned. The research method in this article is descriptive-analytical and applied and its purpose is to compare and evaluate the economic and social indicators in Khajeh Rabi and Ne Darreh neighborhoods (as informal settlements of Mashhad) with the help of statistical method of analysis of variance. Be. Also, in order to complete the questionnaire, according to the volume of statistical population of 29920 people and the use of Morgan's sample size determination table, 375 questionnaires have been questioned. The results show that Neh Darreh neighborhood is at a higher level in terms of economic and social indicators than Khajeh Rabi neighborhood. Also, the results of the study of economic developments using the Chi-squared test show that these settlements are transitioning from their traditional culture.


Keywords: Urban development model, informal settlement, socio-economic indicators, Khajeh Rabi neighborhood and not the valley.


Download original article (195KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.7.4
نوع مقاله: کاربردی
نحوه ارجاع دهی: حاتمی نژاد، حجت. فیروزی جهان تیغ، ثریا. (1400). واکاوی تطبیقی معیارهای اقتصادی-اجتماعی در محله خواجه ربیع و نه دره کلانشهر مشهد، شهرسازی ایران، 4 (6)، 82-96.
بستن
مقایسه