یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه ریزی حمل و نقل
ایمان فرزین* دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

در شهرسازی نوین در نظرگیری ارتباط توسعه شهر و حمل و نقل باعث ارتقای معیار های کیفی شهر می شود. توسعه شهر ها با بهره گیری از پتانسیل های عناصر ترابری شهری همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده و در دوره¬های زمانی مختلف با اهداف و روش های گوناگونی صورت پذیرفته است. در این زمینه آنچه در هزاره سوم بر آن تأکید می شود، یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه ریزی حمل و نقل است. هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و بررسی اندرکنش توسعه شهری و حمل و نقل عمومی و نتایج جهانی این رویکرد است. بدین منظور پس از معرفی و مزایای رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی، اثر مکان و چگالی توسعه، اختلاط کاربری زمین، شرایط دوچرخه سواری و پیاده روی، کیفیت و نزدیکی حمل و نقل همگانی، مدیریت پارکینگ، محدودیت در حرکت خودروی شخصی و مدیریت تقاضای سفر بر رفتار سفر افراد واکاوی می شود. در انتها تأثیر در نظرگیری یکپارچگی در توسعه شهری و حمل و نقل در سه شهر موفق بیان می گردد.


واژگان کلیدی: توسعه پایدار، اندرکنش توسعه شهری و حمل و نقل عمومی، تجربیات موفق یکپارچگی توسعه شهری و حمل و نقل عمومی، حمل و نقل پایدار


دریافت اصل مقاله (848KB)

Integration in urban development and transportation planning
Iman Farzin Ph.D., Candidate, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Abstract:Considering the relationship between urban development and transportation in modern urban planning promotes the city's quality standards. The development of cities, taking advantage of the potential of urban transportation elements have always been considered throughout history and has been done in different time periods with different goals and methods. In this context, what is emphasized in the third millennium is integration in urban development and transportation planning.The aim of this study is to investigate the components of TOD and to examine the advantages of the interaction between urban development and public transportation and the global results of this approach. For this purpose, after introducing and advantages of TOD, the effect of location and density of development, land use mix, cycling, and walking conditions, quality and the proximity of public transportation, parking management, Restrictions on personal car movement and travel demand management are explored in people's travel behavior. Finally, the impact of integrated integration on urban development and transportation in three successful cities are stated.


Keywords: Sustainable Development, Interaction of Urban Development and Public Transportation, Successful Experiences of Integration of Urban Development and Public Transportation, Sustainable Transportation


Download original article (205KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.6.8.5
نوع مقاله: مروری
نحوه ارجاع دهی: فرزین، ایمان (1400). یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل، شهرسازی ایران، 4 (6)، 97-108.
بستن
مقایسه