تاثیر گردشگری عتبات عالیات بر توسعه کالبدی شهرهای بین راهی(نمونه موردی شهرشباب)
سجاد یوسفی* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور واحد ایلام مرکز
محسن رضایی مقدم، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر-آمایش شهری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پبام نور واحد ایلام مرکز، ایلام، ایران

چکیده: امروزه فعالیت گردشگری به‌عنوان یکی از شتابان ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد، اهمیتی دوچندان یافته و در بسیاری از شهرها به‌عنوان یکی از ارکان و محرکه‌های بنیادین توسعه اجتماعی-اقتصادی و همچنین به روشی برای نیل به اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری مبدل گشته است. به‌طوری‌که یکی از اهداف 14 گانه سازمان جهانی گردشگری که در اجلاس سران برای توسعه پایدار در ریو 20 مطرح شد توجه به فعالیت گردشگری به‌عنوان فعالیتی است که می‌تواند به اقتصاد کشورهای درحال توسعه و شهرهای آن‌ها کمک کند. سازمان جهانی گردشگری گزارش می‌دهد که در سال 2017، بخش گردشگری 10.4 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده و 313 میلیون شغل یا 9.9 درصد از کل اشتغال را نیز تشکیل داده است. شهر شباب یکی از شهرهای شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است. این شهر در بخش شباب قرار دارد و بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت آن ۳۰۶۳ نفر (در ۸۵۲ خانوار) است. این شهر یکی از شهر های بین راهی زائران اربعین است که می توان گفت درصد بسیار بالایی از گردشگران اربعین از این شهر عبور میکنند. و بخش تجاری، رستوران ها و حمل نقل را به شدت متاثر ساخته و این جمعیت گردشگری پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه شهر را دارا می باشد. هدف از این پژوهش نقش گردشگری عتبات عالیات بر توسعه شهرهای بین راهی را مورد بررسی قرار می­دهد و به طور کلی، روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه بر اساس تقسیم بندی های موجود از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجه کنترل میدانی، از لحاظ ماهیت داده­ ها کمی، از لحاظ مسئله تحقیق، توصیفی - تحلیلی می­باشد.نتیجه این تحقیق نیز نشان بر تاثیر گردشگری مذهبی بر بعد کالبدی این شهر دارد.


واژگان کلیدی: گردشگری، شهر، بین راهی، عتبات عالیات


دریافت اصل مقاله (1040KB)

The effect of Atbat-e-Aliat tourism on the physical development of intermediate cities (Case study of Shahr-e Shabab)
Sajad Yousefi*, Department of Geography and Urban Planning - Urban Planning, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Ilam Branch
Mohsen Rezaei Moghadam, Master of Geography and Urban Planning - Urban Planning, Faculty of Humanities, Pabam Noor University, Ilam Branch, Ilam, Iran

Abstract: Today, tourism activity as one of the fastest growing economic sectors has doubled in importance and in many cities has become one of the pillars and drivers of socio-economic development as well as a way to achieve sustainable employment and improve the quality of urban life. . One of the 14 goals of the World Tourism Organization, which was presented at the Summit on Sustainable Development in Rio 20, is to focus on tourism as an activity that can help the economies of developing countries and their cities. The World Tourism Organization reports that in 2017, the tourism sector accounted for 10.4% of world GDP and accounted for 313 million jobs or 9.9% of total employment. Shabab city is one of the cities of Chardavol city in Ilam province of Iran. This city is located in Shabab section and according to the general population and housing census in 2016, its population is 3063 people (in 852 households). This city is one of the cities between Arbaeen pilgrims and it can be said that a very high percentage of Arbaeen tourists pass through this city. And the commercial sector, restaurants and transportation are strongly affected, and this tourism population has a very high potential for the development of the city. The purpose of this study is to investigate the role of Atbat-e-Aliat tourism on the development of intermediate cities. In terms of the nature of the data, it is quantitative, in terms of the research problem, it is descriptive-analytical. The result of this research also shows the impact of religious tourism on the physical dimension of this city.


KeywordsTourism, city, between roads, holy shrines


Download original article (102KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.10.9
نوع مقاله: مطالعه موردی
نحوه ارجاع دهی: یوسفی، سجاد. رضایی مقدم، محسن. (1400). عنوان مقاله، تاثیر گردشگری عتبات عالیات بر توسعه کالبدی شهرهای بین راهی (نمونه موردی: شهرشباب)، شهرسازی ایران، 4 (7)، 301-311
بستن
مقایسه