زیبایی و عملکرد پست پروداکشن در مهندسی معماری
پیمان نقی پور* کاردانی پیوسته رشته نقشه‌کشی معماری و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا ارومیه، ایران

چکیده: پست پروداکشن در معماری بسیار ضروری است که معمولاً در تمام کارهای کوچک و بزرگ روی عکس خروجی (رندر تصویر) برای زیبا و پویا کردن تصاویر انجام می‌گیرد و همچنین باعث بهبود حالت کلی رندر توسط نرم‌افزارهای گرافیکی مانند فتوشاپ می شود. در این راستا در مقاله حاضر برای اولین بار در جهان سعی شده است تا زیبایی و عملکرد پست پروداکشن در مهندسی معماری مطرح و ارائه داده شود. هدف از انجام این پژوهش، نزدیک شدن به پاسخ این پرسش است که آیا رندر تصویر پروژه‌های معماری را در فتوشاپ پست پروداکشن کنیم یا در نرم‌افزاری همچون تِری دی اِس مَکس حرفه ایی رندر بگیریم؟ آیا با پست پروداکشن می‌توان حجم خام رندر گرفته شده را به واقعیت صحنه رندر تصویر تبدیل کرد؟ بررسی نقطه ضعف‌های رندرهای گرفته شده و کمبود وقت برای ارائه کار، مهارت و تجربه لازم کار با نرم‌افزار فتوشاپ و موتورهای رندر این امکان را داد تا با بررسی جزئیات آن نتیجه قابل قبول از پژوهش گرفته شود. در نهایت، در این مقاله به این باور می‌رسیم که برای ارائه بهتر و واقعی‌تر تصاویر سه بعدی (رندر تصویر) پروژه‌های معماری نیاز به نرم‌افزار فتوشاپ امری اجتناب ناپذیر است.


واژگان کلیدی: معماری، پست پروداکشن، رندر تصویر، فتوشاپ، طراحان.


دریافت اصل مقاله (712KB)

Beauty and performance of post-production in architectural engineering
Peyman Naghipour * Associate Professor of Architectural Drawing and Saba Non-Governmental Institute of Higher Education, Urmia, Iran

Abstract: Post-production is very important in architecture, which is usually done in all small and large works on the output image (image rendering) to make the images beautiful and dynamic, and also improves the overall rendering by graphic software such as Photoshop. In this regard, in this article, for the first time in the world, the beauty and performance of post-production in architectural engineering has been tried and presented. The purpose of this study is to get closer to the answer to the question of whether to render the image of architectural projects in Photoshop post production or to render in software such as Professional 3D Max? Is it possible to turn the raw rendered volume into the reality of the image rendering scene with post-production? Examining the weaknesses of the rendered renders and the lack of time to provide the necessary work, skills and experience working with Photoshop software and rendering engines made it possible to obtain an acceptable result from the research by examining its details. Finally, in this article we believe that in order to provide better and more realistic 3D images (image rendering) of architectural projects, the need for Photoshop software is inevitable.


KeywordsArchitecture, post-production, image rendering, Photoshop, designers.


Download original article (198KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.3.2
نوع مقاله: کاربردی
نحوه ارجاع هی: نقی پور، پیمان. (1400). زیبایی و عملکرد پست پروداکشن در مهندسی معماری، شهرسازی ایران، 4 (7)، 213-225.
بستن
مقایسه