تحلیل شاخص های دستیابی به شهر پایدار دزفول با تاکید بر کاهش گازهای گلخانه ایی
فرشته عبدالعباس* دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:  امروزه مسئله اصلی شهرها انتشار کمتر گازهای گلخانه­ایی، بخصوص کربن و نیتروژن است. هدف این پژوهش کاربردی با ماهیتی توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، بدنبال ارزیابی شاخص­های دستیابی به شهر پایدار دزفول با طراحی هدفمند متدهای بدیع و تلفیق تکنیک­های شهرسازی نوین و معماری بومی و قدیمی شهر دزفول به منظور کنترول میزان انتشار گازهای گلخانه ایی در سطح شهر است. روش مطالعه تحقیق تجربی و روش جمع آوری داده­ها کتابخانه ایی و میدانی است. جامعه آماری، کلیه شهروندان دزفول و روش نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده است. تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران صورت گرفت. با تحلیل مدل AHP در نرم افزارSuper Decisions  به تعیین مهمترین شاخص پایداری دزفول پرداختیم که در نتیجه درختکاری بالاترین درصد و پس از آن کشاورزی زیرزمینی و ایجاد فضاهای زیرزمینی شهری مهمترین شاخص­ها می­باشند. برای یکی از سوالات تحقیق، پرسش نامه­ ایی توزیع شد و نتایج با استفاده از روش­های آماری در نرم افزار SPSS به صورت کمی تحلیل شد. بالای 65% شهروندان با احداث شبکه گذرگاهی وسایل نقلیه، میادین میوه و تره بار و پاساژها در زیرزمین و ایجاد فضای سبزگسترده، آبنما، مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی در تراز سطح زمین و ارتقا کت ها و تبدیل آن به اقامتگاه برای جذب گردشگر موافق بودند. علاوه برآن به پیشنهاداتی از جمله،کار کردن در شیفت شب، استفاده از کشاورزی زیرزمینی در شوادان­ها و قمش­های متروکه به منظور جلوگیری از انتشار نیتروژن در آبراهه­ها و تشکیل باران اسیدی و افزایش محصولات کشاورزی، تزریق یخ خشک به ابرها در روزهای غبارآلود یا کم باران، متعادل سازی کربن با بالابردن سرانه فضای سبز و جنگل­کاری و حبس کربن در سفره های آب زیرزمینی پرداخته شد.  


واژگان کلیدی: شهر پایدار، گاز­گلخانه ایی، منابع تجدید پذیر، دزفول


دریافت اصل مقاله (1022KB)

Analysis of indicators to achieve a sustainable city of Dezful with emphasis on reducing greenhouse gases
Fereshteh Abdolabbas Master student of Geography and Urban Planning - Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Abstract: Nowadays, the main issue for cities is to decrease greenhouse gases emission, especially carbon and nitrogen. The purpose of this research is to apply; the purpose of this research is to apply. With a descriptive-analytical nature of the survey type, Seeks to estimate the indicators of achieving a sustainable city in Dezful with purposeful design, innovative methods, and merging modern urban planning techniques and local and old architecture of Dezful to control the amount of greenhouse gas emissions in the city. The study method is experimental research and the data collection method is library and field. The statistical population is all citizens of Dezful and the sampling method is simple random. Determine the sample size using Cochran's formula. By analyzing the AHP model in Super Decisions software, we determined the most important indicator of urban sustainability in Dezful, Which is the highest percentage for tree planting, and then underground agriculture and making urban underground spaces are the most important indicators. A questionnaire was distributed for one of the research questions and the results were quantitatively analyzed using statistical methods in SPSS software. Above 65% of the citizens agreed with the construction of a passageway for vehicles, fruit and vegetable market center, and passages in the basement and making an extensive green space, water view, a bicycle path, and a walking path at ground level and upgrading Kats and turning them into a residence to attract tourists. In addition to suggestions such as working night shifts, using underground agriculture in abandoned canals and ravines to prevent nitrogen release in streams and acid rain and increasing agricultural yields, injecting dry ice into the clouds on dusty or low rainy days, Achieving carbon Balance with the increase of green area average and afforestation and trapping carbon in aquifers.


Keywords: Sustainable city, greenhouse gas, renewed resources, Dezful


Download original article (443KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.4.3
نوع مقاله: پژوهشی
نحوه ارجاع دهی: عبدالعباس، فرشته. (1400). تحلیل شاخص های دستیابی به شهر پایدار دزفول با تاکید بر کاهش گازهای گلخانه ایی، شهرسازی ایران، 4 (7)، 226-237.
بستن
مقایسه