بررسی عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری(نمونه موردی:بلوارطاقبستان کرمانشاه)
حمیدرضا عامری سیاهویی* دکترای معماری و شهرسازی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بندر عباس، هرمزگان، ایران
صدیقه مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه پیام نور واحد عسلویه، بوشهر، ایران

چکیده: شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت فضای شهری امری ضروری است زیرا در دنیای صنعتی امروز انسان ها بخش عمده ای از زمان خود را در طول شبانه روز در محیط های شهری می گذرانند و کیفیت این فضاها زندگی و سلامت  شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. سرزندگی در فضای شهری فاکتوری است که  می تواند به ارتقای کیفیت محیط و زندگی کاربران فضای شهری کمک کند. در همین راستا این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سرزندگی در بلوار طاقبستان شهر کرمانشاه به وسیله مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه  می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که 75%  افراد استفاده کننده از این فضا  بلوار را فضایی سرزنده می دانند. مهم ترین عوامل موثر بر سرزندگی در فضای شهری  از دید کاربران این بلوار سبزینگی در محیط ، وجود درختان و گیاهان، تنوع کاربری، عدم وجود محورهای سواره و اتومبیل گرایی، رضایت فرد از محیط ، میزان استفاده افراد از خیابان مذبور ، وجود سطوح آبی مانند حوض، فضاهای ارتباط جمعی، مکان بازی برای کودکان، استفاده از رنگ های شاد در محیط، استفاده از نورپردازی مناسب  و عدم وجود صداهای ناهنجار می باشند. بر طبق یافته ها پیشنهاد می شود برای افزایش سرزندگی و حضور مردم در فضای این خیابان از عناصر شهری متنوع ، انعطاف پذیر و قابل تغییر استفاده شود تا اثر روز مرگی را کاسته و نشاط را به فضا القا کند. از دیگر راهکارها کاهش نقش اتومبیل و افزودن محورهای پیاده و دوچرخه سواری  در راستای بلوار است. همچنین وجود کاربری های متنوع مانند مراکز خرید، خرده فروشی ها و مراکز تفریحی در حاض می تواند بلوار را سرزنده تر کند.


واژگان کلیدی: سرزندگی، فضای شهری، تعامل اجتماعی، بلوار طاقبستان، کرمانشاه


دریافت اصل مقاله (848KB)

Investigating the effective factors on creating vitality in urban spaces (Case study: Taghbestan Boulevard, Kermanshah)
Hamidreza Ameri Siahoui * PhD in Architecture and Urban Planning, Faculty Member, Payame Noor University, Bandar Abbas Branch, Hormozgan, Iran
Sedigheh Moradi M.Sc. Student of Architecture, Payame Noor University, Assaluyeh Branch, Bushehr, Iran

Abstract: Identifying the factors affecting the quality of urban space is essential because in today's industrial world, people spend most of their time during the day and night in urban environments and the quality of these spaces affects the lives and health of citizens. Vitality in urban space is a factor that can help improve the quality of the environment and the life of urban space users. In this regard, this study examines the factors affecting vitality in Taghbestan Boulevard in Kermanshah by field studies and completing a questionnaire. Findings indicate that 75% of people who use this space consider the boulevard as a lively space. The most important factors affecting vitality in the urban space from the perspective of users of this boulevard are greenery in the environment, the presence of trees and plants, diversity of use, lack of riding and car axes, individual satisfaction with the environment, the amount of people using the street, water levels such as Ponds, public communication spaces, play areas for children, the use of cheerful colors in the environment, the use of appropriate lighting and the absence of abnormal sounds. According to the findings, it is suggested to use various, flexible and changeable urban elements to increase the vitality and presence of people in the space of this street in order to reduce the effect of the day of death and induce vitality in the space. Other solutions are to reduce the role of cars and add pedestrian and bicycle axles along the boulevard. Also, the presence of various uses such as shopping malls, retail stores and leisure centers can make the boulevard more lively.


KeywordsVitality, urban space, social interaction, Taghbestan Boulevard, Kermanshah


Download original article (478KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.5.4
نوع مقاله: مطالعه موردی
نحوه ارجاع دهی: عامری سیاهویی، حمیدرضا. مرادی، صدیقه (1400). بررسی عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری (نمونه موردی: بلوار طاقبستان کرمانشاه)، شهرسازی ایران، 4 (7)، 238-150.
بستن
مقایسه