بررسی نقش مناظر و فضاهای سبز شهری در بهبود بهداشت روانی
داود وفاداری کمارعلیا* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
محسن کافی استاد بخش مهندسی فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده: :مناظر و فضاهای سبز شهری از مهم­ترین اماکن موجود در شهرها هستند، که می­توان با برنامه­ ریزی مناسب می­توان از این اماکن نهایت بهره را برد. امروزه با گسترش شهرنشینی و دوری افراد جامعه از طبیعت، مشکلات روحی و روانی زیادی گریبان­گیر مردم شده است، لذا هدف از نگارش این تحقیق به نمایش گذاشتن ظرفیت فوق­ العاده مناظر و فضاهای سبز شهری در بهبود و برطرف نمودن مشکلات روحی افراد جامعه می­باشد که با مراجعه و استفاده از این اماکن سلامتی خودشان را تضمین می­ کنند.برای انجام این تحقیق از مرور منابع کتابخانه ­ایی و طرح پرسشنامه به صورت آنلاین و پخش نمودن آن در فضای مجازی بین افراد مختلف استفاده شده است، که با بررسی منابع و پاسخ­ های داده شده افراد در مورد ده شاخص مطرح شده در پرسشنامه که عبارتنداز:حس تعلق، حس آرامش، سلامت جسمی، ارتقای کارایی و راندمان عملکردی، مشارکت­ های دوستانه جهت حل مشکلات، شرکت در ورزش ­های گروهی، رهایی از آلودگی­ های شهری، انجام تفریحات و دیدارهای دوستانه، حس امنیت و آسایش و افزایش دقت و تمرکز، می­توان گفت که افراد، غالب شاخص های مطرح شده در تحقیق را مفید و موثر در مراجعه به مناظر و فضاهای سبز شهری و بهبود سلامت روانی دانسته ­اند.به طور کلی می­توان نتیجه ­گیری کرد که تأثیر مناظر و فضاهای سبز شهری در سلامت روحی و روانی افراد جامعه مطابق تحقیقات گذشته و داده­ های استخراج شده در این تحقیق بسیار قابل توجه بوده و نقش بسزایی را ایفا می ­نماید.


واژگان کلیدی: سلامت روانی، پارک های شهری، فضاهای سبز، شاخص های سلامت روان 


دریافت اصل مقاله (384KB)

Investigating the role of urban landscapes and green spaces in improving mental health
Davood Vafadari Kamaralia * M.Sc. Student of Green Space Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
Mohsen Kafi Professor, Department of Green Space Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran

Abstract: Urban landscapes and green spaces are one of the most important places in cities, which can be used to the fullest with proper planning. Today, with the spread of urbanization and the distance of society from nature, many psychological problems have plagued people, so the purpose of writing this study is to show the extraordinary capacity of urban landscapes and green spaces in improving and resolving the mental problems of society. Visiting and using these places ensures their own health. To conduct this research, reviewing library resources and designing a questionnaire online and distributing it in cyberspace between different people has been used, which by examining the sources and answers to the data. Individuals were asked about the ten indicators raised in the questionnaire, which are: sense of belonging, sense of calm, physical health, improving efficiency and functional efficiency, friendly partnerships to solve problems, participate in group sports, get rid of urban pollution, have fun and Friendly meetings, a sense of security and comfort, and an increase in accuracy and concentration, can be said that people have considered most of the indicators in the research useful and effective in referring to urban landscapes and improving mental health. In general, it can be concluded. The impact of urban landscapes and green spaces on mental health According to previous researches and the data extracted in this research, the people of the society are very significant and play a significant role.


KeywordsMental health, urban parks, green spaces, mental health indicators


Download original article (256KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.6.5
نوع مقاله: کاربردی
نحوه ارجاع دهی: وفاداری کمارعلیا، داود؛ کافی، محسن. (1400). بررسی نقش مناظر و فضاهای سبز شهری در بهبود بهداشت روانی، شهرسازی ایران، 4 (7)، 251-259.
بستن
مقایسه