کرونا فصل جدید در برنا مه ریزی شهری
رقیه ودایع خیری استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم، تهران، ایران

چکیده: تاب آوری این روزها دغدغه مهمی برای شهرها محسوب می شود؛ به طوری که توجه و پرداختن به آن در شهرهای بلاخیز حائز اهمیت است.  یکی از مهمترین مسائل که بررسی آن اهمیت والایی دارد تاب آوری شهری در مقابل ویروس کرونا و پس از آن است. شیوع ویروس کرونا محدودیت ­های بسیاری در شهرها به خصوص در رفت وآمدها و رفتارهای روزمره شهروندان شهرهای سراسر دنیا ایجاد کرده و سبب تعطیلی پارک­ها و محدودیت­ های اداری ، فاصله گذاری­های فیزیکی در فضاهای همگانی مانند ایستگاه تاکسی و اتوبوس، صف نانوایی­، فروشگاه­ ها و بسیاری از بخش های دیگر شهرها را شامل شده است. کارشناسان مدیریت شهری معتقدند کرونا چالش­ های زیادی را در شهرها ایجاد کرده و  این مباحث باعث شده است که تغییراتی در مباحث شهرسازی صورت گیرد و باید در برنامه­ ریزی ­های شهری بازنگری­ هایی انجام شود. دلیل احساس ضرورت به این بازنگری هم از نظر کارشناسان احتمال تکرار شدن شرایط مشابه دوران کروناست. از طرفی هنوز مشخص نیست کرونا به طور کامل ریشه کن میشود یا باید از این به بعد هر سال شاهد شیوع آن بود. در چنین شرایطی باید جامعه خود را در همه ابعاد برای مواجهه با شرایط مشابه آماده کند..هدف از این مقاله دستیابی به ارائه راهکارهایی جهت ایجاد شهرها تاب آور در مواجهه با ویروس کرونا می باشد.


واژگان کلیدی: تاب آور، ویروس کرونا، بازنگری در برنامه ­ریزی


دریافت اصل مقاله (591KB)

Corona is a new chapter in urban planning
Roghayeh Vadaye Kheiri Assistant Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Robat Karim Branch, Tehran, Iran

Abstract: Sustainability is a major concern for cities these days; So that it is important to pay attention to it in devastated cities. One of the most important issues to consider is urban resilience to and after the Corona virus. The outbreak of coronavirus has created many restrictions in cities, especially in the daily movements and behaviors of citizens of cities around the world, and has led to the closure of parks and administrative restrictions, physical distances in public spaces such as taxi and bus stations, bakery queues, shops and many more. Included from other parts of cities. Urban management experts believe that Corona has created many challenges in cities, and that these issues have led to changes in urban planning issues, and that urban planning needs to be revised. The reason for the need for this revision, according to experts, is the possibility of repeating the same conditions as in the Crohn's era. On the other hand, it is not yet clear whether the corona will be completely eradicated or whether it will have to be eradicated every year from now on. In such a situation, the society must prepare itself in all dimensions to face the same situation. The purpose of this article is to provide solutions to make cities resilient in the face of the Corona virus.


KeywordsResilient, Corona virus, Planning Review


Download original article (329KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.7.6
نوع مقاله: مروری
نحوه ارجاع دهی: ودایع خیری، رقیه. (1400). کرونا فصل جدید در برنامه ریزی شهری، شهرسازی ایران، 4 (7)، 260-271.
بستن
مقایسه