تحليل و ارزيابی فضاهای تفريحی شهر اصفهان از منظر کودکان (نمونه مطالعاتی فضاهای تفريحی حاشیه زاینده رود پارک ناژوان)
زهرا سادات فیاض*، کارشناسی ارشد، برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران
شهرزاد پژومند نجف آبادی، کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران
مهين نسترن، دانشیار گروه شهرسازی ،عضو هیئت علمی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران
محمود قلعه نويی، دانشیارگروه شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

چکیده: امروزه با رشد شهرنشینی، کیفیت حضورکودکان در فضاهای تفریحی و تعاملات اجتماعی تحت تاثیر قرارگرفته و باعث حبس کودکان شهری در محیط خانه شده است. همچنین زمین های بازی امروزه بخشی جدایی ناپذیر از مجتمع های زیستی و خاطرات هر کودکی، به ویژه درکلان شهرها به شمار می‌روند که کارشناسان بر نقش مؤثر زمین‌های بازی در تعلیم و تربیت و بهبود روابط اجتماعی کودکان تاکید می‌کنند. در این بین کودکان با صرف اوقات فراغت خود در این مکان ها توانایی‌های بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده به درک جدیدی از مفاهیم دست می‌یابند، توانایی حل کردن مشکلات پیش رویشان را یافته و با نقش‌های آینده وکنش و واکنش‌های اجتماعی آشنا می‌شوند.کودکان آینده یک جامعه را می سازند و نحوه ی سپری شدن دوران کودکی، تأثیر مستقیمی بر شکل گیری ساختار شخصیت شان دارد. پژوهش حاضر به منظور سنجش و ارزیابی وضعیت فضاهای تفریحی شهر اصفهان از منظر کودکان به روش پژوهش توصیفی، تحلیلی می باشد که به صورت مطالعه اسنادی و میدانی با راهکاری ترکیبی ؛ ثبت نقاشی های کودکان، پرسشنامه کودکان و پرسشنامه والدین در پارک ناژوان انجام گرفته است. در ادامه برای ارائه راهبردها از روش سوات و برای تعیین اولویت آن ها از ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) استفاده شده است. نتایج نشان داده است، که در اکثر معیارها والدین کودکان اظهار رضایتمندی کمتری داشته اند. درنهایت با توجه به شاخص های شهر دوستدارکودک و تحلیل فضای تفریحی محدوده مورد مطالعه، پیشنهادها و راهکار هایی در این زمینه ارائه شده است.


واژگان کلیدی: ارزیابی، کودک، فضاهای تفریحی، شهر دوستدار کودک


دریافت اصل مقاله (1102KB)

Analysis and evaluation of recreational spaces in Isfahan from the perspective of children (study sample of recreational spaces along the Zayandeh River in Nazhvan Park)
Zahra Sadat Fayyaz*, M.Sc., Urban Planning, University of Arts, Isfahan, Iran
Shahrzad Pajoumand Najafabadi, M.Sc., Urban Planning, University of Arts, Isfahan, Iran
Mahin Nastaran, Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty Member, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Arts, Isfahan, Iran
Mahmoud Ghaleh Noei, Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Arts, Isfahan, Iran

Abstract: Today, with the growth of urbanization, the quality of children's presence in recreational spaces and social interactions has been affected and has led to the confinement of urban children in the home environment. Also, playgrounds today are an integral part of the biological complexes and memories of every child, especially in metropolitan areas, where experts emphasize the effective role of playgrounds in educating and improving children's social relationships. In the meantime, children spend their free time in these places, discover their potential abilities, gain a new understanding of the concepts, find the ability to solve the problems in front of them, and become familiar with future plans and social reactions and reactions. Future children They build a community, and the way childhood is spent has a direct impact on the formation of their personality structure. The present study is a descriptive-analytical study in the form of a documentary and field study with a combined solution in order to measure and evaluate the condition of recreational spaces in Isfahan from the perspective of children. Children's drawings, children's questionnaires and parents' questionnaires were registered in Nazhvan Park. Then, the SWOT method is used to present the strategies and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) is used to determine their priority. The results showed that by most criteria, the parents of the children expressed less satisfaction. Finally, according to the indicators of a child-friendly city and the analysis of the recreational space of the study area, suggestions and solutions in this field have been presented.


KeywordsAssessment, child, recreational spaces, child-friendly city


Download original article (185KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.8.7
نوع مقاله: مطالعه موردی
نحوه ارجاع دهی: فیاض، زهراسادات؛ پژومند نجف¬آبادی، شهرزاد؛ نسترن، مهین؛ قلعه¬نویی، محمود. (1400). تحليل و ارزيابی فضاهای تفريحی شهر اصفهان از منظر کودکان(نمونه مطالعاتی فضاهای تفريحی حاشیه زاینده رود پارک ناژوان)، شهرسازی ایران، 4 (7)، 272-287.
بستن
مقایسه