تعیین تاثیر نور طبیعی بر میزان رضایتمندی دانش آموزان از فضای آموزشی
محسن تابان استادیار ،شهرسازی،معماری و شهرسازی،دانشگاه صنعتی جندی شاپور،دزفول،ایران
علی اسلامی مقدم* کارشناسی ارشد ،طراحی شهری،شهرسازی،معماری و شهرسازی،دانشگاه صنعتی جندی شاپور،دزفول،ایران

چکیده: احساس رضایتمندی از یک فضا بستگی مستقیم به عوامل محیطی آن فضا دارد. توجه به عوامل کیفی محیطی در طراحی فضاهای آموزشی، تأثیر بسیاری بر عملکرد دانش آموزان دارد. نور طبیعی که یکی از عوامل محیطی می باشد در چگونگی عملکرد دانش آموزان، و سلامت جسمی آنها نیز مؤثر است. در این تحقیق، به کمک شبیه سازی در نرم افزار اکوتکت  نسخه2011 میزان نور طبیعی در فضای داخلی کلاس درس مورد بررسی قرار گرفته و در جهت اعتبار سنجی داده های محاسبه شده، با استفاده از دستگاه لوکس متر به اندازه گیری میزان نورطبیعی در فضای کلاس بصورت میدانی پرداخته شده است و سپس رضایتمندی دانش آموزان در خصوص میزان نور طبیعی در داخل کلاس از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس  نسخه 25 پرسشنامه ها مورد تحلیل قرار گرفته شد ، نتایج این تحقیق بیانگر آن است که بین میزان نور طبیعی با تمرکز،راحتی و رضایتمندی دانش آموزان  از کلاس درس، رابطه همبستگی قوی وجود دارد و دانش آموزان نور طبیعی را به نور مصنوعی ترجیح می دهند و در نور طبیعی تمرکز و یادگیریشان بیشتر است که این موضوع می تواند در طراحی فضای آموزشی مدارس مورد توجه قرار گیرد.


واژگان کلیدی: نور طبیعی، رضایتمندی، تمرکز ، دانش آموز، کلاس درس


دریافت اصل مقاله (852KB)

Determining the effect of natural light on students' satisfaction with the educational environment
Mohsen Taban Assistant Professor, Urban Planning, Architecture and Urban Planning, Jundishapur University of Technology, Dezful, Iran
Ali Eslami Moghadam * M.Sc., Urban Design, Urban Planning, Architecture and Urban Planning, Jundishapur University of Technology, Dezful, Iran

Abstract: The feeling of satisfaction with a space depends directly on the environmental factors of that space. Attention to environmental quality factors in the design of educational spaces has a great impact on student performance. Natural light, which is one of the environmental factors, also affects how students perform, and their physical health. In this research, with the help of simulation in Ecotect software version 2011, the amount of natural light in the interior of the classroom was investigated and in order to validate the calculated data, using a luxury meter to measure the amount of natural light in the classroom as The students' satisfaction with the amount of natural light inside the classroom was collected through a questionnaire and analyzed using SPSS software version 25. The results of this study indicate that between There is a strong correlation between the amount of natural light and the concentration, comfort and satisfaction of students in the classroom, and students prefer natural light to artificial light, and their focus and learning is more in natural light, which can be used in designing educational space. Schools to be considered.


KeywordsNatural light, satisfaction, focus, student, classroom


Download original article (405KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1400.4.7.9.8
نوع مقاله: پژوهشی
نحوه ارجاع دهی: تابان، محسن. اسلامی مقدم، علی. (1400). تعیین تاثیر نور طبیعی بر میزان رضایتمندی دانش آموزان از فضای آموزشی، شهرسازی ایران، 4 (7)، 288-300.
بستن
مقایسه