ارزیابی بهره گیری از مولفه های شهر هوشمند بر ارتقاء کیفیت محیط محلات شهری( مطالعه موردی: فولاد شهر)
حمید رضا صارمی استاد یار گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران
مونا ممتحن فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:شهرها به طور ذاتی  با  چالش های پیچیده و گسترده ای که بهم مرتبط اند، مواجه هستند. با این وصف بسیاری از  چالش و مسائل در قالب رویکرد سیستماتیک قابل حل می باشد.  یکی از مفاهیم جدید جهت  مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند می باشد که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. سعی این پژوهش از ، ارزیابی بهره گیری از مولفه های استفاده از سیاست های شهر هوشمند در ارتقا کیفیت محیط محلات شهری می باشد .  بدین منظور  پس از مطالعه و بررسی نظریات، رویکردها و تجربیات جهانی  به روش های  تلفیق شهر هوشمند و کیفیت محیط محلات شهری پرداخته  شد. سپس به تهیه نمودار SEM و  تکنیک پرسش نامه به گردآوری اطلاعات نمونه آماری  پرداخته شد. اطلاعات حاصل از  پرسش نامه توسط روش SPSS و روش رگرسیون مراتبی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل  میزان اثرگذاری استفاده از سیاست های شهر هوشمند بر ارتقا کیفیت محیط محلات شهری زیاد ارزیابی شد. با این وجود میزان این اثرگذاری در زمینه های گوناگون متفاوت است. لذا در قسمت پایانی این مقاله به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش اثرگذاری شهر هوشمند بر ارتقا کیفیت محیط محلات شهری از جنبه های گوناگون می پردازیم.


واژگان کلیدی: شهر هوشمند، کیفیت محیط محلات، زیر ساخت های شهری، رویکرد سیستماتیک


دریافت اصل مقاله (821KB)

Feasibility Study of Urban Smart Policy Using on Environmental Quality Upgrading (Case Study Foulad Shahr)
Hamid Reza Saremi, Associate Professor of Urban Planning Department of Tarbiat Modares University
Mona Momtahen, Urban planning graduate of Tarbiat Modares University

Abstract:

By their very nature, modern cities face a large of number of complex and intertwined challenges. For instance, the rapid growth of cities is not proportional to the development capacity of urban infrastructure and exerts increasing and excessive pressure on it with dire consequences. The old governance institutions and management practices are often at variance with the complex and rapidly changing world of information societies. These problems can only be resolved through a systematic approach. Development of smart cities is a new concept that combines physical and virtual elements to address the current urban planning challenges faced by cities.

This study aims to explore the feasibility of adopting smart city policies to improve the environmental quality of urban neighborhoods. To this end, methods of incorporating the concept of smart city in the improvement of urban neighborhoods were explored after a review of theories, approaches, and global experiences. Then, an SEM chart was developed to design the questionnaire, and 12 Level II indicators and 16 Level III indicators were developed. Subsequently, the questionnaire survey method was used to collect data from the study sample (200 questionnaires). The collected data were analyzed using SPSS and hierarchical regression and the results were presented as recommendations.


Keywords: Smart city, environmental quality of neighborhoods, urban infrastructure, systematic approach


Download original article (244KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.10.0
بستن
مقایسه