خاستگاه و ماهیت «معماری مفهومی»
هادی فرهنگدوست* کارشناس ارشد، گروه هنر و معماری اسلامی، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، مشهد، ایران

چکیده: پیشرفت های کمی و کیفی حاصل شده در دیدگاه انسان معاصر نسبت به ماهیت پدیده ها، لزوم توجه و بهره گیری همزمان از دستاوردهای علوم مختلف برای حیات پایدار بشری را، به موضوع عام و مشترکی برای رسته های مختلفی همچون ابنیه تبدیل کرده است. در این میان، مسئله همگامی نظر با عمل، برای رشد و بکارگیری همه جوانب ماثر بر معماری، به صورت همزمان و هم افزا، پیش روی معماران قرار گرفته است. پژوهش جاری با هدف بررسی زمینه پیدایش و خاستگاه مفهوم در معماری، با گسترش ادراک متصور از آن، به دنبال پیشنهاد «معماری مفهومی» به عنوان پاسخی همه جانبه، منسجم و مناسب برای پاسخگویی به ضرورت فوق است. بدین منظور، با روش کیفی و رویکرد بنیادین، منابع کتابخانه ای را مورد بررسی، و داده های گردآوری شده را به شیوه تحلیلی و توصیفی به منظور پاسخ به این سوال که زمینه شکل گیری، جنبه های نیاز و توانمند های معماری مفهومی چیست؟، به کار گرفته است.  لزوم توجه به ارائه تفکری جامع نگر و سیستماتیک، و بستری مناسب و توانمند، مهمترین یافته این پژوهش برای غلبه بر چنین گستردگی و پیچیدگی ای در ماهیت معماری حال حاضر است. بر این اساس، کاربرد مهم این پژوهش در شکل گیری ادراک درست و چند وجهی از ماهیت معماری در چارچوب معماری مفهومی خواهد بود.


واژگان کلیدی: مبانی نظری، معماری معاصر، تفکر سیستمی، ارزش کالبدی، فضای مفهومی


دریافت اصل مقاله (752KB)

The origin and nature of "conceptual architecture"
Hadi FarhangDoust, Master of Islamic Architecture, Faculty of Islamic Art and Architecture, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

Abstract: The concept is one of the fundamental categories of architecture, which has a high meaningfulness capacity, and throughout the history of architecture, it has been a context for presenting, framing and approaching the properties and demands of architecture. After the era of modernism, when we witnessed the creation of new technologies and the production of various data in the sciences related to (theoretical foundations of) architecture, numerous studies and theories and different approaches to the concept of architecture were formed.These developments have created the need to pay attention and simultaneously use the achievements of different sciences to achieve the goal of sustainable human life. It has become a common topic for various fields such as construction. In the meantime, the problem of synchronizing opinion with action, for the growth and application of all effective aspects of architecture, simultaneously and synergistically, has been faced by architects. The necessity of such research is derived from this point, that architecture should be defined as a "comprehensive concept" including all categories in relation to each other;Accordingly, the neglect of rethinking about the concept of architecture in the contemporary era creates the doubt that conceptual architecture in the present era has the ability to solve these conflicts in the fields involved in architecture or not?. The general approach in this case is a systematic perception of these factors. In the conclusion, an effort has been made to provide a mechanism that can reach a comprehensive understanding of conceptual architecture. The important application of this research will be in the formation of a correct and multifaceted understanding of the nature of architecture in the framework of conceptual architecture.


Keywords: Theoretical foundations, contemporary architecture, systemic thinking, physical value, conceptual space


Download original article (120KB)

شناسه DOR دریافت شده از پایگاه ISC
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.9.7.7
بستن
مقایسه